Magazyny Wsparcia Społecznego – instrumentem przezwyciężania ubóstwa

Magazyny Wsparcia Społecznego – instrumentem przezwyciężania ubóstwa

W grudniu 2020 r. Polski Komitet Pomocy Społecznej podjął się realizacji zadania publicznego „Magazyny Wsparcia Społecznego RN PKPS w okresie pandemii” współfinansowanego przez Marszałka woj. mazowieckiego.

Zadanie publiczne ma na celu przeciwdziałanie ubóstwu na terenie województwa mazowieckiego, wzmocnienie systemu dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów, które docierają do osób ubogich i w trudnej sytuacji życiowej w okresie zagrożenia epidemicznego. Służy także pozyskiwaniu żywności od osób fizycznych i prawnych, w tym produktów o krótkim terminie przydatności oraz promowaniu postaw przeciwdziałających marnotrawieniu żywności i jej utylizacji. Zadanie jest jednym z instrumentów realizacji Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Nabiera nowego znaczenia w okresie pandemii COVID-19, co potwierdza również doświadczenie naszej organizacji.

Zakres przedmiotowy zadania publicznego stanowią:

1.pozyskiwanie, magazynowanie i bezpłatne dystrybuowanie żywności do 10 organizacji pozarządowych i innych podmiotów z terenu woj, mazowieckiego.

2. pozyskiwanie, magazynowanie, dystrybuowanie żywności dla 500 osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 150 osób bezdomnych

3. prowadzenie działań edukacyjnych zwiększających świadomość społeczną nt. potrzeby

4. włączenia społecznego osób ubogich m. in poprzez artykuł w prasie lokalnej, artykuł na stronie internetowej PKPS.

5. wzmocnienie partnerskiej współpracy wewnątrz i międzysektorowej służącej przeciwdziałaniu ubóstwu na terenie woj. mazowieckiego.

6. zaangażowanie w proces ograniczania ubóstwa osób fizycznych i prawnych poprzez zorganizowanie 2-óch zbiórek publicznych, współpracę z producentami, dystrybutorami żywności oraz marnotrawieniu

7. .promowanie postaw przeciwdziałających marnotrawieniu żywności lub jej utylizacji.

Opisane działania będą sprzyjać ograniczeniu rozmiarów ubóstwa na Mazowszu oraz skutków które rodzi. Wpłyną również na zmniejszenie poziomu zagrożenia wykluczeniem społecznym. Pomoc żywnościowa to jedna z form wsparcia udzielana przez Polski Komitet Pomocy Społecznej zgodnie ze statutem naszej organizacji. Jest komplementarna wobec innych form działań pomocowych udzielanych w ramach pomocy środowiskowej półstacjonarnej i stacjonarnej: obok usług opiekuńczych, usług specjalistycznych, poradnictwa, doradztwa, konsultacji, dziennych ośrodków wsparcia, dziennych domów opieki medycznej, placówek opieki całodobowej, noclegowni, schronisk i magazynów wsparcia społecznego. Doświadczenie naszej organizacji z realizacji podobnych zadań potwierdza zasadność udzielania takiej pomocy, w szczególności w okresie pandemii COVID-19 i w pełni odpowiada na potrzeby osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Magazyn Wsparcia Społecznego PKPS to ważne narzędzie przeciwdziałania ubóstwu na terenie woj. mazowieckiego również z tego powodu, że osoby ubogie mają ograniczony dostęp do pracowników ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji pomocowych (większość pracowników pracuje zdalnie). Żywność stanowi źródło zaspokajania podstawowych potrzeb i zwiększa poczucie bezpieczeństwa. W ramach projektu przewidziane jest zapewnienie transportu samochodami stanowiącymi własność oferenta. W celu zapewnienia właściwych warunków transportu pozyskanych art. spożywczych bez opakowań zbiorczych konieczny jest zakup pojemników, co zostało przewidziane w kosztorysie zadania. Zadanie publiczne będzie realizowane przez zespół specjalistów legitymujący się doświadczeniem w wykonywaniu podobnych zadań.

Przy wykonywaniu zadania oferent będzie kierował się zasadą równości, w szczególności będzie dbał o równe traktowanie odbiorców pomocy żywnościowej. Niniejszy projekt stanowi kontynuację podobnych projektów realizowanych w latach poprzednich i odpowiada na potrzeby społeczne województwa mazowieckiego. Wymienione działania będą realizowane w ramach ponadlokalnego systemu pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji żywności na Mazowszu wypracowywanego w ostatnich latach w ramach realizacji podobnych zadań współfinansowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Zadanie publiczne służy ograniczaniu skali wykluczenia społecznego na terenie woj. mazowieckiego z powodu ubóstwa. Sposobem rozwiązywania przedmiotowego problemu jest dystrybucja art. żywnościowych pozyskanych przez Oferenta. Rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej w okresie realizacji zadania będą cyklicznie odbierać art. żywnościowe w formie paczek od organizacji pozarządowych i innych podmiotów, a także w Magazynie Wsparcia Społecznego przy ul. Środkowej 14, zaś osoby bezdomne w Centrum Pomocy RN PKPS przy Polskiej 33. Grupa docelowa zostanie wytypowana przez Ośrodki Pomocy Społecznej na podstawie indywidualnej diagnozy socjalnej. Pomoc w formie paczek będzie służyć zaspokajaniu podstawowych potrzeb beneficjentów. Będzie jednym z instrumentów rozwiązywania problemów ubóstwa. Odwołując się do naszego doświadczenia z realizacji podobnego zadania paczki żywnościowe będą otrzymywać także osoby ubogie przebywające na kwarantannie na podstawie skierowań i zgłoszeń rejonowych ośrodków pomocy społecznej.

Zadanie publiczne stanowi uzupełnienie ofert lokalnych podmiotów pomocy społecznej w zakresie wspierania osób i rodzin dotkniętych ubóstwem materialnym. Pozwala na racjonalną alokację środków i pełniejsze ich zaspokajanie. Niniejsza oferta jest komplementarna z innymi działaniami podejmowanymi przez PKPS oraz inne podmioty lokalnego sektora pomocy społecznej.