RODO

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Alicję Trojanowską, 
z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych 
za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo-pkps@pkps.org.pl"

Klauzula obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami  RODO  

Klauzula Informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych