Całodobowa opieka wytchnieniowa.

    MAZOWSZE PARTNER      

Całodobowa opieka wytchnieniowa przy Dziennym Domu Pobytu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Milanówku przy ul. Kościuszki 116.

Ulotka informacyjna do pobrania  do pobrania (plik pdf)

Projekt realizowany  przez Polski Komitet Pomocy Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i  walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych .  –RPMA.09.02.01-14-e116/20

Cel projektu

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do usług społecznych, świadczonych w społeczności lokalnej w postaci opieki wytchnieniowej dla 50 mieszkańców  60+ zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami powiatu pruszkowskiego i grodziskiego w okresie od 01.01.2022 do 31.08.2023 r.

Realizowane działania w projektowe/planowane wsparcie :

– całodobowe usługi opiekuńcze świadczone w formie krótkoterminowej (do 12 miesięcy) dla 50 mieszkańców powiatu pruszkowskiego i grodziskiego poprzez prowadzenie  usług opieki wytchnieniowej w ośrodku PKPS w Milanówku w tym,  specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez:

– pracownika socjalnego;
– psychologa;
– pielęgniarki;
– fizjoterapeuty;

Podczas  realizacji usług opieki wytchnienieowej PKPS planuje wesprzeć pensjonariuszy przez: :

– zwiększenie samodzielności  w ich  życiu codziennym,
– zmniejszenie u nich poczucie osamotnienia i wykluczenia społecznego,
– poprawę stanu ich zdrowia i jakości życia,
– ułatwienie im akceptacji tego co nie uchronne,
– przywrócenie radość z życia.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 1 994 523,00 zł.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:  1 854 906,39 zł.
Dofinansowanie pochodzi z następujących źródeł:
a) ze środków europejskich     – 1 596 618,40 zł.
b) ze środków dotacji celowej –   259 287,99  zł.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.09.2021 r. do 31.08.2023 r.

UCZESTNICY PROJEKTU
Działaniami projektowymi objęte zostaną osoby w wieku 60+  50 mieszkańców powiatu grodziskiego pruszkowskiego (30 kobiet i 20 mężczyzn), którzy zadeklarują chęć udziału w projekcie wstępna kwalifikacja na podstawie wniosku (wzór wniosku), następnie wypełnią formularz zgłoszeniowy oraz  zostaną zakwalifikowane na podstawie złożonych dokumentów.

Do projektu zakwalifikowane zostaną osoby spełniające następujące wymogi:

  • są w wieku 60+,
  • mieszkają w powiecie pruszkowskim lub grodziskim
  • są osobami niesamodzielnymi (które nie radzą sobie z podstawowymi czynnościami dnia codziennego)
  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym bądź znacznym
  • osoby niekorzystające z usług opiekuńczych, z pomocy społecznej lub finansowanych z innych projektów dofinasowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w formie całodobowej

Rejestracja

Forma rejestracji:

-Telefonicznie pod nr tel. 501 384 059; 697 171 411
– Osobiści i przez os. trzecie;
– Adres mailowy:  cpzs@pkps.org.pl  (formularz zgłoszeniowy do pobrania)

WNIOSEK  osoby ubiegającej się o wsparcie w postaci opieki wytchnieniowej realizowanej przy Dziennym Domu Pobytu PKPS w Milanówku (plik do pobrania)

Regulamin

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Uruchomienie opieki wytchnieniowej przy Dziennym Domu Pobytu PKPS w Milanówku”

Pacjenci będą przyjmowani wg kolejności zgłoszeń oraz spełnienienia podstawowych warunków rekrutacji.

W przypadku dużego zainteresowania o przystąpieniu do projektu zdecyduje kryterium pierwszeństwa dla :
– osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego ( na osobę samodzielnie gospodarująca lub na os. w rodzinie), o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. bądź  na podstawie PIT za rok ubiegły lub oświadczenia.


Projektu pn.” Uruchomienie opieki wytchnieniowej przy Dziennym Domu Pobytu PKPS w Milanówku– RPMA.09.02.01-14-e116/20 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.