Zapytania cenowe / ofertowe

ZAPYTANIE CENOWE

 ZAWIADOMIENIA

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKJORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym w trybie zapytania cenowego:  postępowania przetargowego prowadzonego w trybie zapytania cenowego na dostawy medycznego i innego sprzętu dla Dziennego Domu Opieki Medycznej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Milanówku przy ul. Kościuszki 116

 
 
STARSZE

NA WYKONANIE PRAC ADAPTACYJNYCH W OBIEKCIE POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ W MILANÓWKU
DOSTOSOWUJĄCYCH DO PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH Z DNIA 16.06.2017r

ZAPYTANIE CENOWE nr 3/KM/2017 NA WYKONANIE PRAC ADAPTACYJNYCH W OBIEKCIE POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ W MILANÓWKU DOSTOSOWUJĄCYCH DO PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH  (plik pdf)

KOMUNIKAT NR 1/06/2017   DO ZAPYTANIA CENOWEGO
NA WYKONANIE PRAC ADAPTACYJNYCH W OBIEKCIE POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ W MILANÓWKU DOSTOSOWUJĄCYCH DO PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH Z DNIA 16.06.2017r

NA WYKONANIE PRAC ADAPTACYJNYCH W OBIEKCIE POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ W MILANÓWKU DOSTOSOWUJĄCYCH DO PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

NA WYKONANIE PRAC OGRODNICZYCH NA TERENIE POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ W MILANÓWKU (plik pdf)

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

NA WYKONANIE PRAC OGRODNICZYCH NA TERENIE POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ W MILANÓWKU

 

Zamawiający:

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Adres: 00-490 Warszawa, ul. Wiejska 18/20

Tel. 22 621 58 77

KRS 000001349

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie prac ogrodniczych na terenie nieruchomości Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Milanówku ul. Kościuszki 116 w zakresie:

1) założenia i renowacji trawników

 1. uporządkowanie rabat bylinowych 250m2
 2. założenie różanki z róży okrywowej Manola 100m2
 3. Założenie trawnika z siewu 960m2
 4. Renowacja trawników 4040m2
 5. Renowacja alejek pieszych 200m2

2) cięcia drzew i krzewów

 1. cięcie pielęgnacyjne drzew liściastych 120 szt.
 2. cięcie pielęgnacyjne drzew iglastych 220 szt.
 3. usunięcie samosiewów drzew liściastych 80 szt. (obwód max 50cm)
 4. usunięcie karp z wyciętych drzew 30 szt.
 5. wycinka topoli 15 szt.
 6. przycięcie, obniżenie krzewów (wysokość max. 5m)
 7. cięcie pielęgnacyjne skupin krzewów ozdobnych
 8. ciecie pielęgnacyjne żywopłotów (irga błyszcząca)

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia całości zamówienia podwykonawcom.

Zamawiający podał orientacyjne rzędy wielkości. (+/- 10%)

Termin wykonania zamówienia

45 dni od dnia podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu ( wymagania wobec wykonawcy biorącego udział w postępowaniu )

 Wykonawca jest zobowiązany do:

 1. Posiadania stosownego wpisu do ewidencji w zakresie prowadzonych usług.
 2. Posiadania odpowiedniego pozwolenia w zakresie prowadzonej działalności zwłaszcza dot.

odpadów

 1. Posiadania minimum 36 – miesięcznego doświadczenia w zakresie prowadzonych usług..
 2. Przestrzegania przepisów prawnych w zakresie wykonywanych usług.
 3. Wykonywania prac w godzinach ustalonych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
 4. Posiadanie (własność, najem, dzierżawa, leasing) wymaganego sprzętu do wykonania usługi

stanowiącej przedmiot zapytania.

 

Składanie ofert 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Oferta powinna zostać złożona w formie papierowej.

Rekomendujemy wizję lokalna w terenie w celu oględzin terenu działki i złożenia korzystnej oferty cenowej.

 

Termin składania ofert

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.05.2017 r. do godziny 16:00 w siedzibie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej  Warszawa, ul. Wiejska 18 lok. 20 osobiście lub pocztą na adres Zamawiającego – liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, zostaną zwrócone bez otwierania.

W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

Wybór oferty

Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie kryterium ceny.

 

Wykluczenie z postępowania

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające na:

– uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

– posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

– pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Informacje dodatkowe

Rozliczenie finansowe Wykonawcy Usługi z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznie wykonanych prac.

 Osoba do kontaktów:

Krzysztof Miroński
Rada Naczelna  Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
Tel.  608 202 994
e-mail: krzysztof.mironski@wp.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  w ramach stosowania trybu rozeznanie rynku  z dnia 27.02.2017 r.

pliki w formacie pdf: 
zapytanie |  Załącznik nr 1 – Formularz oferty  | Załacznik_nr_ 2  Oświdczenie wykonawcy    | Zalacznik_nr_3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  

ZAPYTANIE OFERTOWE  w ramach stosowania trybu rozeznanie rynku  z dnia 27.02.2017 r.

W związku z realizacją projektu pt.: „Dzienny Dom Opieki Medycznej PKPS w Milanówku”, nr  POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15, w ramach Działania 5.2 „Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania zamówienia w postaci świadczenia usług w charakterze  psychologa w Dziennym Domu Opieki Medycznej utworzonym w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Milanówku”, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku  określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19.09.2016r.  Rozdział 6. Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków, Podrozdział 6.5. sekcja 6.5.1. Rozeznanie rynku.

 1. Zamawiający:
  Polski Komitet Pomocy Społecznej
  Adres: 00-490 Warszawa, ul. Wiejska 18/20
  KRS 000001349
 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w charakterze psychologa lub psychoterapeuty w okresie od 06.03.2017 r. do 30.04.2018 r.

1) Kod CPV:

85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Dokonywanie istotnych zmian postanowień umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą możliwe jest w przypadku gdy potrzeba taka wyniknie w związku ze zmianą umowy o dofinansowanie realizacji Projektu nr POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15 lub treści innych dokumentów projektowych (w tym ustaw, rozporządzeń, Wytycznych).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w uzasadnionych przypadkach treści i warunków określonych w niniejszym zapytaniu, jak również unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyny, w szczególności w przypadku, gdy:

a) postępowanie dotknięte będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy;
b) nastąpi rozwiązanie umowy o dofinansowanie Projektu, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Pośredniczącą
c) wystąpią inne okoliczności, które według oceny Zamawiającego uczynią dalsze prowadzenie postepowania nieuzasadnionym.

W razie unieważnienia postępowania, Zamawiający nie jest zobowiązany do zwrotu Wykonawcom kosztów związanych z udziałem w postępowaniu.

2) Przedmiot zamówienia.

Świadczenie usług w charakterze psychologa lub psychoterapeuty

3) Wymagania dotyczące Wykonawcy przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług w charakterze psychologa lub psychoterapeuty– 1 os., umowa cywilnoprawna, śred. 52 godz./m-c, minimum  13h w tygodniu.  

Wymagania:

Psycholog albo osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada dyplom lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.),

2) ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia,

3) posiada zaświadczenie, zwane dalej “certyfikatem psychoterapeuty”, poświadczające odbycie szkolenia wymienionego w pkt. 2) , zakończonego egzaminem przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty – zwana dalej “osobą prowadzącą psychoterapię”, lub osoba, o której mowa w pkt. 1) , posiadająca status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu, o którym mowa w pkt. 2) , oraz posiadająca zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący kształcenie oraz pracująca pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty, zwana dalej “osobą ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty”,

4) predyspozycje do pracy z osobami starszymi/ przewlekle chorymi /niepełnosprawnymi.

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług w charakterze psychologa – od 06.03.2017 r. do 30.04.2018 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany początkowej daty świadczenia usługi w przypadku, gdy rozstrzygnięcie niniejszego postępowania i podpisanie umów z wybranymi Wykonawcami nastąpi później niż do dnia 06.03.2017 r. Końcowa data realizacji usługi może ulec zmianie w razie zmiany okresu realizacji Projektu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie sfinansować przedmiotu zamówienia.

Wykonawcom z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.

Uprawnienie Zamawiającego będzie mogło być zrealizowane w oparciu o zawarte w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą prawo odstąpienia w całości lub w części od umowy w terminach i na warunkach wskazanych w umowie, przy czym Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.

Stronom umowy przysługiwać będzie prawo wprowadzenia do umowy dodatkowych postanowień lub zmiany postanowień umowy, w szczególności w przypadku, gdy potrzeba taka wyniknie z umowy o dofinansowanie realizacji Projektu lub z treści innych dokumentów projektowych. Jakiekolwiek zmiany umowy będą mogły być dokonane tylko za pisemną zgodą stron w formie aneksu pod rygorem nieważności.

 1. Miejsce realizacji zamówienia: Dzienny Dom Opieki Medycznej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Milanówku ul. Kościuszki 116; 05-822 Milanówek

5.1. Warunki realizacji zamówienia, do zapewnienia, których zobowiązany jest Wykonawca:

Świadczenie usług w charakterze psychologa

1) Świadczenie usług psychologicznych dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej (uczestników projektu*), w którym jednorazowo przebywać będzie min. 10 pacjentów, w tym m.in.:

– Nawiązanie relacji terapeutycznej z pacjentami,

– Przeprowadzenie postępowania diagnostycznego, a w szczególności:

 1. a) w przypadku pacjentów poniżej 65 r.ż.: ocena stanu umysłowego pacjenta – określenie stanu emocjonalnego (skala depresji Hamiltona, HAM-D) po przyjęciu i przed wypisaniem pacjenta
 2. b) w przypadku pacjentów powyżej 65 r.ż.: ocena stanu umysłowego pacjenta – ocena sprawności umysłowej – skala Folsteina (MMSE – mini mental state examination) po przyjęciu i przed wypisaniem pacjenta oraz określenie stanu emocjonalnego – geriatryczna skala oceny depresji (Geriatric Depression Scale, GDS) po przyjęciu i przed wypisaniem pacjenta.

– Udzielanie pomocy psychologicznej,
– Wykonywanie niezbędnych badań neuropsychologicznych,
– Ustalenie problemów i potrzeb psychologicznych pacjentów,
– Proponowanie form oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych indywidualnie
dla każdego pacjenta,

– Planowanie form zajęć terapeutycznych, warsztatowych, treningowych,
psychoprofilaktycznych i edukacyjnych dla różnych grup pacjentów,

– Konsultowanie własnych diagnoz i spostrzeżeń ze specjalistami innych dziedzin w  zależności od potrzeb pacjenta,

– Prowadzenie dokumentacji terapeutycznej.

2) Wchodzenie w skład Wielodyscyplinarnego Zespołu Terapeutycznego(WZT) – obowiązki WZT określono w pkt.5.2. poniżej.

*Uczestnicy projektu tj. łącznie 60 osób niesamodzielnych, 36K, 24M (poziom samodzielności w skali Barthel: 40-65 pkt), w tym min. 75% pow. 65 r.ż. (45 os., w tym 27K, 18M), których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym, tj. :

– pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;

– pacjenci, którym w okresie ostatnich 12 m-cy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

5.2. W skład Wielodyscyplinarnego Zespołu Terapeutycznego funkcjonującego w Dziennym Domu Opieki Medycznej wchodzą:

– lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej,
– lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii,
– pielęgniarka pełniąca funkcję kierownika zespołu terapeutycznego,
– pielęgniarka
– osoby prowadzące fizjoterapię
– opiekun medyczny
– terapeuta zajęciowy
– psycholog/psychoterapeuta
– dietetyk.

Wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny najpóźniej w trzecim dniu po przyjęciu pacjenta dokonuje oceny sprawności funkcjonalnej pacjenta w zakresie podstawowych i złożonych czynności życiowych, ocenę odżywienia, sprawności poznawczych, stanu emocjonalnego, w zależności od potrzeb – również innych obszarów np. stopnia niewydolności zwieraczy pęcherza i odbytu, określenie występowania niewydolności krążenia lub ryzyko upadków. Dodatkowo w przypadku osób powyżej 65 r.ż. wykonywana będzie całościowa ocena geriatryczna (COG), składająca się z oceny stanu czynnościowego i fizycznego, a także funkcji umysłowych oraz oceny socjalno-środowiskowej, poprzedzona wykonaniem oceny według skali VES-13.

Na koniec każdego miesiąca zespół terapeutyczny dokonuje oceny rezultatów podjętych działań. Jeżeli stwierdzi u uczestnika programu postępy w samodzielnym wykonywaniu czynności życia codziennego, może modyfikować przyjęty plan działania i podjąć decyzję o dalszym sprawowaniu opieki. Natomiast w przypadku, kiedy brak jest postępów w wyniku stosowanej terapii, rehabilitacji oraz metod pielęgnacji, jak również edukacji pacjenta i jego opiekunów faktycznych, zespół podejmuje decyzję o wypisaniu uczestnika z programu, informując równocześnie o możliwościach korzystania z innego rodzaju świadczeń zdrowotnych lub świadczeń realizowanych w ramach pomocy społecznej.

Przed wypisaniem pacjenta konieczne jest dokonanie przez zespół terapeutyczny ponownej oceny stanu zdrowia pacjenta.

Wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny zobowiązany jest do przeprowadzania cotygodniowych narad w celu omówienia postępów w procesie usprawniania i pielęgnacji pacjentów oraz ustalenia dalszego planu terapii. W cotygodniowych naradach Wielodyscyplinarnego Zespołu Terapeutycznego musi uczestniczyć co najmniej 50% składu zespołu. Dodatkowo, w przypadku konieczności wsparcia socjalno-bytowego pacjenta i jego opiekunów, można nawiązać współpracę z ośrodkiem pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta.

 1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Złożenie oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na którą składa się:

 • Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, zawierający oferowaną cenę jednostkową brutto za godzinę świadczenia usługi, podaną w złotych polskich (PLN). Oferowana cena powinna uwzględniać koszt ZUS Zamawiającego.
 • Życiorys zawodowy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę wymagań określonych w pkt. 2.3) niniejszego zapytania ofertowego w zakresie posiadanego wykształcenia i kwalifikacji oraz posiadanie przez Wykonawcę prawa wykonywania zawodu (jeśli dotyczy) (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym- według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;
 • Inne wymagane dokumenty określone w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty, czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania oraz czy potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę wymagań określonych w zapytaniu ofertowym. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Brak spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym skutkował będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 • posiadają wykształcenie i kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. wskazane w pkt. 2.3) zapytania ofertowego,
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (w tym prawo do wykonywania zawodu), jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 • łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawców w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, przy uwzględnieniu realizacji przedmiotowego zamówienia, nie przekracza 276 godzin miesięcznie,
 • nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

–    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
–    posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
–    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
–    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełniania przez Wykonawcy w/w warunków, nastąpi na podstawie oświadczeń Wykonawcy, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Jeżeli oferta zostanie złożona przez Wykonawcę, którego dotyczy jedna z w/w okoliczności, Wykonawca ten zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz sposobów przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium.
 • Zamawiający ustala następujące kryteria oceny oferty – oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt:
 1. Kryterium 1 – Cena jednostkowa brutto za godzinę świadczenia usługi (maksymalnie 100 pkt)

Sposób oceny oferty:

Kryterium 1: Cena jednostkowa brutto za godzinę świadczenia usługi – maksymalnie 100 pkt

Kryterium ceny zostanie ocenione zgodnie z poniższym wzorem:

(Obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.)

najniższa cena spośród złożonych ofert

liczba punktów (cena) = ————————————————————-    X 100

                                               cena badanej oferty

Podstawą do obliczenia będzie oferowana cena jednostkowa brutto za godzinę świadczenia usługi podana na formularzu ofertowym.

Cena powinna uwzględniać wszystkie niezbędne czynności oraz koszty związane z realizacją przedmiotowej usługi.

Każdy Wykonawca może podać tylko jedną cenę, oferty z cenami wariantowymi będą odrzucone.

 • Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.  
 • Oferta niespełniająca wymogów formalnych podlega odrzuceniu.
 • Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych obejmujących cenę jednostkową brutto za godzinę świadczenia usługi w ramach danej części przedmiotu zamówienia. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania lub negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę na realizację przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy zaoferowana przez Wykonawcę cena przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego w budżecie na realizację przedmiotu zamówienia.
 • W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do podpisania umowy w terminie 3 dni roboczych od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego albo odstąpienia przez wybranego Wykonawcę od podpisania umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 • Okres związania ofertą Wykonawców wynosi 30 dni, licząc od dnia następującego po dniu upływu końcowego terminu składania ofert.
 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 • Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
 • Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
 • Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana.
 • Kopie dokumentów powinny być przez Wykonawcę poświadczone za zgodność z oryginałem.
 • Dokumenty, które wymagane są jako wypełnione wzory dokumentów (stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego), należy sporządzić wg załączonych wzorów do zapytania ofertowego z podaniem wszystkich wymienionych w nich danych.
 • Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną (za wyjątkiem życiorysu zawodowego, który musi zostać podpisany przez Wykonawcę). W przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę, wówczas oferta powinna zawierać również dokument potwierdzający to upoważnienie, np. odpowiednie pełnomocnictwo.
 • W przypadku składania dokumentów w językach obcych wymagane jest ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie powinno zostać podpisane przez osobę dokonującą tłumaczenia i załączone do oferty w oryginale. Zamawiający nie wymaga dokonywania tłumaczeń przysięgłych.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu, rozpatrzenie ofert

Ofertę wraz z załącznikami można złożyć:

 1. a) osobiście pod adresem: Dzienny Dom Opieki Medycznej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Milanówku przy ul. Kościuszki 116, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 003.2017 r. do godz. 14:00
 2. b) przesłać poleconą przesyłką pocztową na wyżej wymieniony adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 003.2017 r. do godz. 14:00 (decyduje data i godzina wpływu),
 3. c) przesłać drogą elektroniczną na adres mironska_edyta@wp.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 003.2017 r. do godz. 14:00

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:

 1. Nazwa i adres Zamawiającego
 2. Imię, nazwisko i adres Wykonawcy
 3. Adnotacja „Oferta DDOM.”

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców.

Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Edyta Mirońska 668 234 970

Sposób powiadomienia o wyborze, warunkach podpisania umowy, zastrzeżenia Zamawiającego:

 1. O wynikach przeprowadzonego naboru ofert (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania zaproszenia do składania ofert oraz prawo do zamknięcia naboru bez wyboru oferty na każdym jego etapie, w szczególności w przypadku złożenia przez potencjalnych Wykonawców zamówienia ofert przekraczających wysokość środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego działania

27.02.2017 r.                         Edyta Mirońska

Kierownik DDOM

Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Milanówku

Załączniki:

Załącznik nr 1            Formularz oferty

Załącznik nr 2            Wzór oświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 3            Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym