„Magazyn Wsparcia Społecznego w Wałbrzychu”

Realizacja zadania publicznego „Magazyn Wsparcia Społecznego w Wałbrzychu” współfinansowanego przez Prezydenta Miasta Wałbrzych
w okresie od grudnia 2021 do października 2022

Celem zadania publicznego jest wspieranie działań  na rzecz walki z ubóstwem poprzez udzielenie pomocy rzeczowej w formie żywności rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta Wałbrzycha. Instrumentem służącym osiągnięciu tak wyznaczonego celu jest prowadzenie w 2022 r. na terenie Gminy Wałbrzych Magazynu Wsparcia Społecznego przy Mickiewicza 7 w Wałbrzychu, w którym będzie realizowane pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja  żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021. Magazyn będzie prowadził działania przez 5 dni w tygodniu: poniedziałek – piątek w godzinach 8-13, ogółem Magazyn będzie funkcjonował przez 146 dni w trakcie realizacji zadania, w ramach 730 godzin.

Artykuły żywnościowe są dystrybuowane rodzinom i osobom  będącym w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta Wałbrzycha na podstawie skierowań wydawanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Wałbrzychu.

Magazyn jest prowadzony zgodnie z zasadami higieny żywności. Polski Komitet Pomocy Społecznej  współpracuje z MOPS w Wałbrzychu m. in. w zakresie informowania o posiadanych artykułach, zrealizowanych skierowaniach, a także w sprawach bieżącej weryfikacji potrzeb odbiorców.

Zaproponowany w ofercie wymiar godzin funkcjonowania Magazynu umożliwia dystrybuowanie art. żywnościowych do 4000 beneficjentów oraz prowadzenie  wystandaryzowanej dokumentacji z udzielonych świadczeń w formie papierowej i elektronicznej. W trakcie realizacji zadania są przestrzegane procedury bezpieczeństwa w zakresie zapewnienia właściwych warunków sanitarno-higienicznych związanych z pandemią COVID-19. Realizatorzy są wyposażeni w środki ochrony osobistej, pomieszczenie będzie regularnie dezynfekowane.

Zadanie jest realizowane przez zespół specjalistów legitymujących się doświadczeniem w wykonywaniu podobnych działań, w tym: 2 -óch magazynierów, księgowego oraz wolontariusza do pomocy w rozładunku towarów, sprzątania oraz do pomocy w dystrybucji art. żywnościowych. Przy wykonywaniu zadania publicznego Oferent kieruje się m. in. zasadą równości, w szczególności dba o równe traktowanie odbiorców pomocy.

Niniejszy projekt stanowi kontynuację podobnych projektów realizowanych w latach poprzednich. Odpowiada na lokalne potrzeby społeczne potwierdzone przez profesjonalny podmiot pomocy społecznej, który zajmuje się diagnozowaniem i oceną potrzeb społecznych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Potrzeby te potwierdzają doświadczenia naszej organizacji z realizacji pomocy rzeczowej na rzecz uprawnionych mieszkańców miasta Wałbrzycha.

Adresatami pomocy w zakresie pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji artykułów żywnościowych są rodziny i osoby  będące w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta Wałbrzycha, skierowane przez  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Szacujemy, że z pomocy „Magazynu Wsparcia Społecznego PKPS w  Wałbrzychu” w okresie realizacji zadania skorzysta 4000 uprawnionych osób.

Zadanie publiczne służy wspieraniu działań na rzecz walki z ubóstwem poprzez udzielenie pomocy rzeczowej w formie żywności rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta Wałbrzycha . Sposobem rozwiązywania przedmiotowego problemu jest dystrybucja art. żywnościowych przez Oferenta. Rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej w okresie realizacji zadania cyklicznie odbierają dary rzeczowe z „Magazynu Wsparcia Społecznego PKPS w  Wałbrzychu”.

Realizacja zadania publicznego pozwoli na osiągnięcie następujących rezultatów:

 1. Wzrost dostępności do pomocy rzeczowej w formie żywności dla rodzin i osób będących w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta Wałbrzycha
 1. Zmniejszenie skali wykluczenia społecznego rodzin i osób będących w trudnej sytuacji życiowej mieszkańców miasta Wałbrzycha poprzez cykliczne wspieranie pomocą rzeczową w formie żywności osób skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu na podstawie skierowań – 4000 odbiorców artykułów żywnościowych.
 2. Udzielenie jednorazowej pomocy bez skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
 1. Poprawa sytuacji życiowej rodzin i osób korzystających z pomocy „Magazynu Wsparcia Społecznego PKPS w Wałbrzychu”
 2. Dalsze wzmocnienie współpracy wewnątrzsektorowej na rzecz wspierania działań na rzecz walki z ubóstwem poprzez udzielenie pomocy rzeczowej w formie żywności rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta Wałbrzycha
 3. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego osób i rodzin w okresie zagrożenia epidemicznego

Realizacja zadania publicznego spowoduje poprawę funkcjonowania odbiorców zadania, wpłynie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego w okresie zagrożenia epidemicznego.

Projekt służy wspieraniu działań na rzecz walki z ubóstwem poprzez udzielenie pomocy rzeczowej w formie  żywności rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Rezultaty mają charakter trwały. Realizacja zadania pogłębi zaufanie do naszej organizacji i ułatwi dostęp do pomocy żywnościowej w formie paczek. Wpłynie na dalsze doskonalenie jakości usług społecznych PKPS na rzecz rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.  Zwiększy skuteczność realizacji celów statutowych.

Magazyn jest czynny  5 razy w tygodniu

(poniedziałek-piątek) 8:00-13:00

Podstawą udzielenia pomocy żywnościowej jest skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Sposób  kwalifikowania osób do uczestnictwa w POPŻ:

– OPS-y będą wydawać osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać organizacjom listy osób zakwalifikowanych do pomocy POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób. Przy dokonywaniu kwalifikacji OPS-y powinny brać pod uwagę fakt korzystania z form pomocy w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023:, tak aby zapewnić uzupełniający charakter pomocy z POPŻ. Ponadto powinny rozpowszechniać informacje o realizacji POPŻ i wskazywać najbliższe miejsca lub punkty wydawania art. spożywczych.

Załącznik Nr 5 do wytycznych stanowi  wzór skierowania wraz z oświadczeniem o dochodach do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ, przy czym OPS wypełnia skierowanie część 5A, natomiast osoba kwalifikowana do przyznania pomocy żywnościowej wypełnia załącznik 5B wyłącznie, gdy jej aktualna sytuacja życiowa i dochodowa nie jest znana OPS-owi i Ośrodek dysponuje aktualnym wywiadem środowiskowym.

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej:

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876 i 2369 z poźn. zm.) i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 542.20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60 PLN dla osoby w rodzinie

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których jest skierowana pomoc żywnościowa:

 • Bezdomni
 • Niepełnosprawni
 • migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie)
 • pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w ust. 11

Wykaz art. żywnościowych w ramach Programu FEAD, Edycja 2021:

 1. Artykuły warzywne i owocowe
 • Groszek z marchewką – 3,20 kg
 • Koncentrat pomidorowy – 1,12 kg
 • Powidła śliwkowe – 1,50 kg
 1. Artykuły skrobiowe
 • Makaron jajeczny świderki – 4,50 kg
 • Kasza jęczmienna – 1 kg
 1. Artykuły mleczne
 • Mleko UHT – 5 l
 1. Artykuły mięsne
 • Szynka drobiowa – 1,80 kg
 • Szynka wieprzowa mielona – 1,20 kh
 • Filet z makreli woleju – 0,85 kg
 1. Cukier
 • Cukier biały – 4,00 kg
 1. Tłuszcze
 • Olej rzepakowy – 4,00 l

Wszelkie niezbędne informacje są podane na stronie MRiPS pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021