DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W MILANÓWKU

Milanówek zdjęcie ośrodka

Polski Komitet Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, że z powodu pandemii koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo uczestników dziennego domu opieki medycznej, a także pracowników placówki, działalność domu za zgodą MJPU  rozpocznie się 1 lipca 2020r.-  oczekujemy Państwa .

Wszystkie działania przewidziane do realizacji będą prowadzone z zachowaniem warunków sanitarno- higienicznych, z wykorzystaniem środków ochrony osobistej. 

 

Dzienny Dom Opieki Medycznej  Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Warszawa Milanówek ul. Kościuszki 116

w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych osobom niesamodzielnym poprzez utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Milanówku” – RPMA.09.02.02-14- b421/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i    walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. 

Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM) Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Milanówku ul. Kościuszki 116 jest formą deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, w tym osobami starszymi i stanowi wyodrębnioną strukturalnie część podmiotu leczniczego o nazwie Lecznica ROMA RN PKPS realizującego świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej ( POZ) oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej ( AOS ) przy ul. Świętokrzyskiej 30 w Warszawie, na podstawie umowy z Mazowieckim Oddziałem NFZ.

DDOM zapewnia opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych.

CEL PROJEKTU
Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej co najmniej 126 osób ( kobiet i mężczyzn), w szczególności osób starszych poprzez udostępnienie oferty z zakresu świadczeń zdrowotnych, adekwatnych do stanu zdrowia odbiorców.

Realizacja projektu przyczyni się do zapobiegania wczesnym powikłaniom poszpitalnym oraz przygotowania pacjentów i ich  rodziny do życia z niepełnosprawnością i do samoopieki.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 2 141 937,12zł.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 992 001,50zł.
Dofinansowanie pochodzi z następujących źródeł:
a) ze środków europejskich – 1 713 549,68zł.
b) ze środków dotacji celowej – 278 451,82zł.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU (REKRUTACJA): od 01.03.2020 r. do 31.08.2021 r.

OSOBY KORZYSTAJĄCE ZE WSPARCIA W DZIENNYM DOMU  OPIEKI MEDYCZNEJ
Wsparciem DDOM zostaną objęte  osoby niesamodzielne, w szczególności powyżej 65 r.ż.  (co najmniej 50% łącznej liczby osób objętych wsparciem), których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką POZ i AOS, a jednocześnie nie wymagają  całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego w trybie stacjonarnym. Zakładamy objęcie wsparciem 126 osoby, w tym: 55 kobiet i 71 mężczyzn z powiatu grodziskiego i pruszkowskiego. Maksymalna liczba osób korzystających ze wsparcia jednocześnie nie może przekraczać 25 osób. 

Świadczeniami będą obejmowani pacjenci wg kolejności zgłoszeń, wyłącznie na podstawie kryteriów medycznych.

Wsparcie skierowane  będzie do osób:

 • niesamodzielnych, które w ocenie poziomu samodzielności skalą Barthel otrzymają od 40 do 65 punktów,
 • mających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych ( NFZ),
 • u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub które są bezpośrednio po  przebytej hospitalizacji i / lub w okresie ostatnich 12 m-cy zostały im udzielone świadczenie z zakresu leczenia szpitalnego.

Ze względu na charakter opieki świadczonej w Dziennym Domu Opieki Medycznej, ze wsparcia wyłączone będą osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby, w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie (korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień).

Wsparcie skierowane będzie również do opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych – 60 osób – wsparcie w formie szkoleń dot. opieki nad osobami niesamodzielnymi, wsparcie psychologiczne.

ZASADY KWALIFIKOWANIA I TRYB KIEROWANIA DO DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ

Kierowanie do dziennego domu opieki medycznej odbywa się na podstawie skierowania (załącznik nr 1) oraz karty oceny stanu klinicznego, sporządzanej z zastosowaniem skali poziomu samodzielności – Skala Barthel (załącznik nr 2).
Skierowanie do dziennego domu opieki medycznej wydaje:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
 • w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.

ODPŁATNOŚĆ
Opłata za każdy dzień w DDOM w Milanówku wynosi 6,00zł brutto.

Uczestnicy projektu których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego (na osobę samodzielnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r są zwolnione z opłat,

Uczestnicy projektu których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego (na osobę samodzielnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r mogą wnioskować o zwolnienie z opłat wykazując powody uzasadniające zwolnienie.

CZAS PRACY DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ
Dzienny Dom Opieki Medycznej funkcjonować będzie przez cały rok, we wszystkie dni robocze, w godzinach  8:00 – 18:00 

CZAS TRWANIA POBYTU W DZIENNYM DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ
Czas trwania pobytu w dziennym domu opieki medycznej będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych. Pobyt może zostać skrócony z założonych 30 dni w przypadku dobrowolnej rezygnacji pacjenta oraz w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, wymagającego realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych (leczenie szpitalne, stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne). 

W pierwszym miesiącu, pacjenci przebywać będą w domu opieki medycznej przez 5 dni w tygodniu przez 8-10 godzin dziennie, następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana w zależności od potrzeb indywidualnych każdego pacjenta, jednak nie może odbywać się w czasie krótszym niż 4 godziny dziennie.

ZAKRES WSPARCIA
DDOM będzie zapewniał określone usługi opieki medycznej oraz socjalnej. Zakres wsparcia obejmie: świadczenia pielęgnacyjne, opiekuńcze i rehabilitacyjne dostosowane do stanu zdrowia odbiorców, w tym:

 • opiekę pielęgniarską,
 • edukację zdrowotną pacjenta w zakresie samoopieki i samopielęgnacji,
 • doradztwo w organizacji leczenia, doborze odpowiednich wyrobów medycznych,
 • nadzór nad terapią farmakologiczną,
 • usprawnienie ruchowe( kinezyterapię)
 • stymulację  procesów poznawczych,
 • terapię zajęciową
 • badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne (ortopedyczne, geriatryczne)
 • gry i konkursy, dyskusje utrzymujące sprawność intelektualną,
 • dostęp do stanowiska komputerowego z wejściem do Internetu,
 • działania edukacyjne dla członków rodzin i opiekunów,
 • wsparcie psychologiczne,
 • fizykoterapię
 • posiłki(obiad i podwieczorek) w formie cateringu,
 • udział w spotkaniach integracyjnych,
 • udział w zajęciach relaksacyjnych.

W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń oraz w razie pilnej potrzeby i w zależności od wskazania medycznego zapewnione zostaną pacjentowi w ramach projektu niezbędne badania diagnostyczne oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie.

Poza świadczeniami opieki zdrowotnej pacjentom przebywającym w dziennym domu opieki medycznej zapewnione zostanie odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie, prowadzone będą zajęcia dodatkowe, pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego pomiędzy udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi oraz w razie potrzeby bezpłatny transport z miejsca zamieszkania do domu opieki medycznej i powrót do miejsca zamieszkania.

Wszystkie usługi w ramach projektu DDOM będą bezpłatne dla uprawnionych odbiorców.

KADRA DDOM
Wymienione powyżej formy wsparcia będzie realizować następująca kadra specjalistów:

 • lekarz ubezpieczenia zdrowotnego –  udzielać będzie świadczeń w zależności od potrzeb pacjenta,
 • lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej – zapewnienie konsultacji po przyjęciu i przed wypisaniem pacjenta oraz w razie potrzeby,
 • lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii– zapewnienie konsultacji po przyjęciu i przed wypisaniem pacjenta oraz w razie potrzeby,
 • pielęgniarka pełniąca funkcje kierownika zespołu terapeutycznego, sprawującego opiekę nad pacjentem, współpracująca z pozostałymi członkami zespołu
 • pielęgniarka  posiadająca doświadczenie w opiece nad osobami przewlekle chorymi
 • fizjoterapeuta
 • terapeuta zajęciowy
 • opiekun medyczny
 • psycholog/psychoterapeuta 
 • dietetyk/logopeda/afazjolog – udzielanie świadczeń w zależności od potrzeb pacjenta

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA
Dzienny Dom Opieki Medycznej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej  będzie funkcjonował w budynku PKPS w Milanówku przy ul Kościuszki 116.

REJESTRACJA
Forma rejestracji: 

Rejestracja odbywa się wg kolejności przyjętych skierowań: liczy się dzień wpływu.

Kryteria: zgodnie z kolejnością przyjętych skierowań-nie będą stosowane dodatkowe kryteria pierwszeństwa (w procesie rekrutacji zostanie uwzględniona  równości szans i niedyskryminacji).
Utworzona zostanie lista rezerwowa potencjalnych uczestników: wg kolejności przyjętych skierowań po uwzględnieniu listy uczestników projektu-na bieżąco lista uczestników będzie uzupełniana z listy rezerwowej.

Dokumenty na podstawie których nastąpi kwalifikacja oraz rekrutacja potencjalnych uczestników projektu: 

 • skierowanie do DDOM   (załącznik nr 1)
 • karta oceny stanu klinicznego sporządzanej z zastosowaniem skali poziomu samodzielności (skala Barthel)  (załącznik nr 2)

ZAPRASZAMY SERDECZNIE

LOGO RPO WM

Załączniki:

Zał. 1 SKIEROWANIE DO DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ

ZAŁ. 2 KARTA OCENY ŚWIADCZENIOBIORCY

ZAŁ 3. OCENA stanu zdrowia zał. do skierowania ŚWIADCZENIOBIORCY

ZAŁĄCZNIK-NR-1_Formularz-zgłoszeniowy-i-deklaracja uczestnictwa PKPS