„NOWA PERSPEKTYWA”.

Rada Naczelna Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej uruchamia kolejny projekt w Milanówku pn. „NOWA PERSPEKTYWA”.

ulotka – plik pdf
plakat – plik pdf

POMOC PSYCHOLOGICZNA GRUPY WSPARCIA  KONSULTACJE ONLINE

Realizacja projektu  to szansa  dla dorosłych osób niepełnosprawnych z terenu powiatu grodziskiego i pruszkowskiego oraz członków ich rodzin.

FOTORELACJA -kontrola projektu “Nowa Perspektywa”

 

Projekt jest finansowany ze środków z budżetu województwa mazowieckiego w okresie od 23 maja 2022 do 30 listopada 2024r.

Celem głównym zadania publicznego pt. ” Nowa perspektywa ” jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, w tym osób ze specjalnymi potrzebami oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu wraz ze wsparciem rodzin i / lub opiekunów tych osób.

Tak sformułowany cel służy poprawie funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych, w tym ze specjalnymi potrzebami. Stanowi jeden z instrumentów inkluzji społecznej odbiorców zadania. Projekt odpowiada na wyzwania Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego, wpisuje się w cel strategiczny Strategii. Projekt pozwala na realizację zespołu usług społecznych o charakterze środowiskowym w ramach procesu deinstytucjonalizacji i służy wzmocnieniu samodzielności 45 osób niepełnosprawnych, w tym ze specjalnymi potrzebami z Mazowsza. Umożliwia poprawę dostępności i jakości usług społecznych w lokalnym środowisku, w tym dla 45 członków rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych, w tym z specjalnymi potrzebami.

Cel zadania zostanie osiągnięty poprzez realizację działań odpowiadających na potrzeby środowiska osób z niepełnosprawnością . Należą do nich:

1. działania zwiększające aktywność osób niepełnosprawnych w formie warsztatów rozwijających ich umiejętności i pasje w tym:

a) warsztaty komputerowe prowadzone przez specjalistę informatyka z wykorzystaniem laptopów z oprogramowaniem zakupionych w ramach projektu, które umożliwią zdobycie umiejętności posługiwania się komputerem oraz korzystania z Internetu. Zdobyte umiejętności zwiększą samodzielność osób z niepełnosprawnością , pozwolą na przygotowanie pism , załatwianie spraw urzędowych , zwiększą dostęp do informacji i zapewnią możliwość kontaktów społecznych, zamawianie zakupów z dostawą do domu, kontakt z Ośrodkami Pomocy Społecznej , organizacjami społecznymi, z lekarzem rodzinnym , dostęp do badań lekarskich

b) warsztaty plastyczne prowadzone przez terapeutę zajęciowego

2.  indywidualne poradnictwo psychologiczne, społeczno-prawne , w tym:

a) indywidualne poradnictwo psychologiczne, prowadzone przez psychologa mającego doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi
b) poradnictwo społeczno – prawne prowadzone przez prawnika z doświadczeniem w realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych
c) udzielanie informacji nt. przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzin lub opiekunów , dostępnych usług , sprzętu rehabilitacyjnego oraz pomocy technicznej

3. prowadzenie grup wsparcia dla członków rodzin i/lub opiekunów osób niepełnosprawnych uczestniczących we projekcie,

4. imprezy o charakterze rekreacyjnym ,

5. Kawiarenka dla osób niepełnosprawnych ,, Kawiarenka twórców”

 

Zapraszamy  osoby zainteresowane udziałem w projekcie do kontaktu z nami:
Telefon: 501-384-059
e-mail: cpzs@pkps.org.pl

Zapraszamy również osobiście do zapoznania się z Ofertą. Milanówek ul. Kościuszki 116

Informujemy, że dojeżdża do nas autobus!

OCZEKUJEMY NA PAŃSTWA!