DDOM

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ

Dzienny Dom Opieki Medycznej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Milanówku przy ul. Kościuszki 116
realizowany w ramach konkursu Nr POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15 V Oś priorytetowa Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2
Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Nowy projekt Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w zakresie opieki nad osobami zależnymi, w szczególności osobami starszymi realizowany we współpracy
z Ministerstwem Zdrowia w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój.
Od 1 maja 2016r. rozpoczęliśmy realizację pilotażowego projektu o nazwie Dzienny Dom Opieki Medycznej PKPS w Milanówku realizowanego w ramach konkursu Nr POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15 V Oś priorytetowa Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków EFS na podstawie umowy  Nr POWR.05.02.00-00-0051/15-00 z 8.07.2016r. Trwają prace przygotowawcze.

Usługi medyczne będziemy świadczyć od 1 września 2016r.

Dzienny Dom Opieki Medycznej /DDOM/ jest nowatorską placówką dzienną  o charakterze środowiskowym. Ma na celu zapewnienie opieki, w szczególności osobom starszym poprzez system profesjonalnych usług medycznych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest wyodrębnioną strukturalnie częścią podmiotu leczniczego PKPS  o nazwie Lecznica ROMA realizującego świadczenia POZ oraz AOS przy ul. Świętokrzyskiej 30 w Warszawie, na podstawie umowy z Mazowieckim Oddziałem NFZ.  DDOM będzie zapewniał opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych.

Projekt naszego stowarzyszenia stanowi jeden z instrumentów polityki senioralnej w Polsce, odpowiada także celom i zadaniom przyjętym przez Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Celem głównym placówki jest poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej co najmniej 60 osób niesamodzielnych w okresie realizacji projektu, w szczególności osób starszych, poprzez udostępnienie oferty z zakresu świadczeń zdrowotnych, adekwatnych do stanu zdrowia odbiorców. Realizacja projektu przyczyni się do zapobiegania wczesnym powikłaniom poszpitalnym oraz przygotowania pacjentów i ich  rodzin do życia z niepełnosprawnością i samoopieki.

MIEJSCE REALIZACJI

Dzienny Dom Opieki Medycznej będzie funkcjonował w obiekcie Rady Naczelnej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Milanówku, przy ul. Kościuszki 116, w okresie od 1.09.2016 do 2.05.2018
Tel.: 536- 868-575; 22/651-058-71

E – mail: ddom@pkps.org.pl  rada.naczelna@pkps.org.pl centrum.pomocy.rnpkps@interia.pl

ODBIORCY

Wsparciem DDOM zostaną objęte osoby niesamodzielne, w szczególności powyżej  65 r.ż.  (co najmniej 3/4 osób objętych wsparciem), których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką POZ i AOS, a jednocześnie nie wymaga hospitalizacji.

Do Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą być przyjęci:
• pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;
• pacjenci, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego,
• mieszkańcy województwa mazowieckiego, województwa łódzkiego – powiat łowicki, województwa łódzkiego – powiat skierniewicki oraz województwa łódzkiego – powiat rawski, w szczególności w wieku pow. 65 r.ż. (weryfikacja na podstawie dowodu tożsamości),
• pacjenci, którzy nie są wykluczeni z otrzymania wsparcia w DDOM (wykluczenie: osoby korzystające zaświadczeń w ramach opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej – oddził dzienny lub stacjonarny; gdy wskazaniem jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie), (weryfikacja na podstawie składanego oświadczenia).

Świadczeniami opieki zdrowotnej realizowanymi w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej będą objęte osoby mające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).
Dzienny Domu Opieki Medycznej będzie placówką kameralną, w której równocześnie  będzie przebywać od 10 do 15 pacjentów.
Zakładamy objęcie wsparciem 60 osób w okresie 2 lat, rotacyjnie.

Świadczeniami będą obejmowani pacjenci wg kolejności zgłoszeń, wyłącznie na podstawie kryteriów medycznych.

DDOM będzie funkcjonował w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 16.00
Istnieje możliwość zmiany godzin funkcjonowania – stosownie do potrzeb pacjentów i ich rodzin.

ZAKRES USŁUG DDOM

DDOM będzie zapewniał określone usługi opieki medycznej oraz socjalnej.

Zakres usług obejmuje: świadczenia pielęgnacyjne, opiekuńcze i rehabilitacyjne dostosowane do stanu zdrowia odbiorców, w tym:
• opiekę pielęgniarską,
• edukację zdrowotną pacjenta w zakresie samoopieki i samopielęgnacji,
• doradztwo w organizacji leczenia,
• działania edukacyjne dla członków rodzin i opiekunów,
• nadzór nad terapią farmakologiczną,
• usprawnienie ruchowe( kinezyterapię):
– gimnastyka usprawniająca indywidualna i grupowa,
– masaż leczniczy suchy,
• fizykoterapię:
– laseroterapia,
– elektroterapia,
– krioterapia miejscowa,
– magnetoterapia,
• terapię zajęciową
• badania diagnostyczne z wykorzystaniem dokumentacji medycznej pacjentów
i konsultacje specjalistyczne (ortopedyczne, geriatryczne)
• gry i konkursy, dyskusje utrzymujące sprawność intelektualną,
• dostęp do stanowiska komputerowego z wejściem do Internetu,
• wsparcie psychologiczne,
• stymulację  procesów poznawczych,
• udział w spotkaniach integracyjnych,
• udział w zajęciach relaksacyjnych,
• posiłki (obiad i podwieczorek) w formie cateringu.
Wszystkie usługi w ramach projektu DDOM będą bezpłatne dla uprawnionych odbiorców.

Wymienione usługi będą wykonywane przez wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny w składzie:
• lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej,
• lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii,
• pielęgniarki,
• fizjoterapeuci,
• terapeuta zajęciowy,
• psycholog,
• dietetyk,
• opiekun medyczny.

Każdorazowo członkowie zespołu terapeutycznego będą dokonywać całościowej oceny sprawności funkcjonalnej, psychicznej, emocjonalnej pacjentów, w przypadku pacjentów po 65 r.ż. będzie wykonywana kompleksowa ocena geriatryczna pacjenta.
Na podstawie przeprowadzonej całościowej oceny, zespół terapeutyczny będzie opracowywał indywidualny program kompleksowej rehabilitacji dla każdego z pacjentów.
Zespół będzie także dokonywał oceny rezultatów podjętych działań.

ZASADY KWALIFIKOWANIA I TRYB KIEROWANIA DO DDOM

Kierowanie do DDOM odbywa się na podstawie skierowania (załącznik Nr 1) oraz karty oceny stanu klinicznego, sporządzanej z zastosowaniem skali poziomu samodzielności (skala Bartel) (załącznik Nr 2).
Skierowanie do DDOM wydaje:
• lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
• w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.

Okres pobytu w DDOM będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny placówki, nie może być krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 120 dni roboczych.

“Osoby uprawnione, zainteresowane korzystaniem ze świadczeń DDOM oraz
członków ich rodzin i opiekun&ów zapraszamy do kontaktu. Tel.
501 384 059,  22/ 651-05-71”
E-mail: ddom@pkps.org.pl; centrum.pomocy.rnpkps@interia.pl

Pacjenci będą przyjmowani wg kolejności zgłoszeń.
Serdecznie Państwa zapraszamy

Skierowanie wzór