Noclegownia SIEKIERKI II

Noclegownia SIEKIERKI II
przy ul. Polskiej 33 w Warszawie

 

Placówka ma na celu poprawę jakości życia bezdomnych mężczyzn poprzez zwiększenie dostępu do usług pomocy interwencyjnej realizowanych w Noclegowni Rady Naczelnej PKPS przy ul. Polskiej 33 w Warszawie. Tel.: /22/ 651-05-71 E – mail: centrum.pomocy.rnpkps@interia.pl

Zakres podmiotowy i przedmiotowy placówki został dostosowany do lokalnych potrzeb społecznych oraz potencjału naszej organizacji.

Noclegownia SIEKIERKI II ma charakter całoroczny. Jest realizowana we współpracy z m. st. Warszawa na podstawie 2-u letniej umowy do 31 grudnia 2017r.

Placówka oferuje schronienie w ramach  80 miejsc noclegowych w okresie maj – październik oraz 140 miejsc w okresie listopad – kwiecień, przez 7 dni w tygodniu
w godzinach 19.00 – 8.00

Zakres usług Noclegowni:
• noclegi dla bezdomnych mężczyzn przez 7 kolejnych  nocy z następującą po tym czasie 7 dniową karencją /w okresie silnych mrozów odpowiednio 14 noclegów i 14 dni karencji/,
• interwencyjne przyjmowanie w godzinach nocnych osób, które kwalifikują się do schronisk specjalistycznych, zapewnienie tym osobom w godzinach porannych kontaktu z odpowiednią placówką docelową za pośrednictwem punktu poradnictwa,
• 2 posiłki, w tym ciepłą kolację i śniadanie następnego dnia,
• możliwość kąpieli (jeden prysznic, toaleta na 30 miejsc noclegowych),
• niezbędną czystą odzież,
• czystą pościel dla każdej nowo przyjętej osoby,
• dostęp do podstawowych środków higieny i ręczników,
• dostęp do środków opatrunkowych i dezynfekujących (w ramach posiadanej przez placówkę apteczki),
• zwalczanie wszawicy oraz wykonywanie zabiegów sanitarnych wobec osób szczególnie zaniedbanych higienicznie,
• zapewnienie (na telefoniczną prośbę Ośrodka Pomocy Społecznej) możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w godz. 8.00 – 10.00 na terenie placówki,
• udzielanie informacji o innych miejscach i formach udzielania pomocy osobom bezdomnym na terenie Warszawy.

Wszystkie usługi Noclegowni SIEKIERKI II są bezpłatne.

Noclegownia jest zarządzana jednoosobowo przez kierownika odpowiadającego za jej działalność, zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę w wymiarze 1 etatu (realizowanym w minimum 50% czasu pracy na terenie placówki w godzinach jej funkcjonowania), który będzie przyjmował i rozpatrywał skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania placówki w ramach min. 2-ch dni w tygodniu. Informacja o dniach i godzinach przyjmowania skarg i wniosków,  a także imię i nazwisko kierownika , zostaną wywieszone w placówce w sposób widoczny, w ogólnodostępnym miejscu. Zasady i sposób funkcjonowania noclegowni są określone w regulaminie, który każdorazowo będzie udostępniany osobom bezdomnym.

Sposób rekrutacji:
Do Noclegowni są przyjmowani bezdomni mężczyźni be względu na gminę ostatniego zameldowania, którzy znajdują się w Warszawie, także bez dowodu tożsamości na podstawie oświadczenia ustnego. Z Noclegowni mogą korzystać osoby po spożyciu alkoholu z zawartością we krwi do poziomu 0,5‰, Interwencyjnie – w godzinach nocnych do placówki będą przyjmowani również mężczyźni, którzy kwalifikują się do schronisk specjalistycznych, zapewniając im w godzinach porannych kontakt z placówką docelową za pośrednictwem punktu poradnictwa. Wychowawcy prowadzą  codzienny rejestr (w formie papierowej i elektronicznej) osób nocujących i korzystających z pozostałych usług placówki. Po zakończeniu każdego dyżuru informują Biuro Centrum Pomocy o liczbie osób nocujących oraz o liczbie wolnych miejsc.

Specjalistyczna kadra realizatorów zadania, w szczególności wychowawców oraz przeszkoleni wolontariusze zapewniają prawidłową jakość działań. Ponad 50-letnie doświadczenie naszej organizacji w realizacji podobnych zadań na rzecz osób potrzebujących, jak również posiadane zasoby lokalowe i rzeczowe stanowią gwarancję prawidłowej i skutecznej realizacji projektu.

 

Regulamin Noclegowni SIEKIERKI II        
Rady Naczelnej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej    
przy ul. Polskiej 33 w warszawie
§1
1. Noclegownia jest placówką pomocową Rady Naczelnej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Funkcjonuje w ramach Centrum Pomocy Rady Naczelnej   Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej przy ul. Polskiej 33 w Warszawie.

2. Działalność placówki jest ukierunkowana na rozwiązywanie problemu bezdomności w Warszawie i ograniczenie jego skutków.

3. Noclegownia stanowi zadanie publiczne wspierane przez Urząd m.st. Warszawy
§2
1. Z Noclegowni mogą korzystać bezdomni mężczyźni bez względu na gminę ostatniego zameldowania, który znajdują się w Warszawie, także bez dowodu tożsamości.

2. Z Noclegowni mogą korzystać osoby po spożyciu alkoholu z zawartością we krwi do poziomu 0,5 ‰.

3. Interwencyjnie – w godzinach nocnych do placówki będą przyjmowani również bezdomni mężczyźni, którzy kwalifikują się do schronisk specjalistycznych.

§3
1. Noclegownia świadczy następujące usługi na rzecz bezdomnych mężczyzn:
– noclegi
– ciepłe kolacje i śniadania następnego dnia
– możliwość korzystania z kąpieli
– zwalczanie wszawicy oraz wykonywaniu zabiegów sanitarnych wobec osób szczególnie zaniedbanych higienicznie
– wymianę odzieży na czystą
– czystą pościel każdej nowo przyjętej osobie
– udostępnia informacje o innych miejscach i formach udzielania pomocy osobom bezdomnym na terenie Warszawy
– umożliwia osobom przyjętym interwencyjnie, którzy kwalifikują się do schronisk  specjalistycznych  kontakt z odpowiednią placówką docelową następnego dnia rano za pośrednictwem punktu poradnictwa

2. Noclegownia posiada i udostępnia wszystkim klientom regulamin swojej działalności.

3. Zapewnienia /na telefoniczną prośbę ośrodka pomocy społecznej/ możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego z osoba korzystającą z noclegu na terenie placówki w godzinach 8.00 – 10.00.

§4
Noclegownia zapewnia schronienie  w porze nocnej przez 7 kolejnych nocy z następującą po tym czasie 7 dniową karencją ( w okresie silnych mrozów odpowiednio 14 noclegów i 14 dni karencji)

§5

Dla wszystkich osób korzystających usługi Noclegowni są bezpłatne.

§6
1. Do Noclegowni przyjmowane są osoby bezdomne od godz. 19.00 do godz. 22.00 każdego dnia.

2. W godzinach nocnych możliwe jest przyjęcie do placówki w przypadkach uzasadnionych  w trybie  interwencyjnym, decyzje w tej sprawie podejmuje dyżurny wychowawca.

3. Rejestru osób korzystających  z noclegów dokonuje wychowawca.

4. Wychowawca zapoznaje osoby bezdomne z regulaminem placówki.

5. Wychowawca ma prawo zbadania poziomu alkoholu we krwi klienta, przy pomocy alkomatu.

6. Wychowawca przydziela łóżko i świeżą pościel każdej nowo przyjętej osobie.

7. wychowawca kieruje osoby zakwalifikowane do Noclegowni na ciepłe kolacje do stołówki oraz na śniadania następnego dnia.

8. W sytuacjach uzasadnionych kieruje podopiecznych – we współpracy z wolontariuszem – do kąpieli i odwszenia, przydziela także czystą odzież.

9. Osoba bezdomna ubiegająca się o skorzystanie z Noclegowni jest zobowiązana – na wniosek wychowawcy – umożliwić wgląd w rzeczy wnoszone na teren placówki.

10. Wychowawca może odmówić przyjęcia do Noclegowni osób, które są w stanie nietrzeźwym (poziom alkoholu we krwi przekracza 0,5 ‰), zachowują się agresywnie, odmawiają udostępnienia do wglądu wnoszonych rzeczy.

§7
Osoby korzystające z  Noclegowni są zobowiązane do:
– przestrzegania zakazu wnoszenia i spożywania alkoholu oraz uzywania innych środków odurzających
– przestrzegania zakazu palenia papierosów we wszystkich budynkach Centrum Pomocy RN PKPS
– przestrzegania ciszy nocnej w godz. 22.00 – 6.00
– przestrzegania zakazu korzystania z własnych urządzeń elektrycznych
– dbałości o higienę osobistą
– przestrzegania przepisów ppoż
– przestrzegania zasad współżycia społecznego
– poszanowania sprzętów i wyposażenia Noclegowni

§8
Osoba bezdomna może być relegowana z Noclegowni z powodu:
–  nieprzestrzegania niniejszego regulaminu
– dewastowania sprzętów i wyposażenia obiektu
– spożywania alkoholu
– agresywnego zachowania w stosunku do pozostałych klientów lub personelu
– odmowy kąpieli, odwszawiania lub wymiany odzieży w sytuacjach uzasadnionych
– zakłócania ciszy nocnej
– palenia tytoniu w placówce
– korzystania z własnych urządzeń elektrycznych
– odmowy poddania się badaniu poziomu alkoholu we krwi w sytuacjach uzasadnionych

§9

1. Osoby bezdomne korzystające z  Noclegowni zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. Naruszenie regulaminu skutkować będzie wydaleniem z Noclegowni:
– pierwsze wykroczenie – wydalenie na okres 1 miesiąca
– drugie wykroczenie – wydalenie na okres 2 miesięcy
– trzecie wykroczenie – wydalenie na okres 3 miesięcy

2. o rażących wykroczeniach, mających znamiona przestępcze (kradzieże, pobicia, groźby karalne, wnoszenie lub posiadanie środków odurzających) będą niezwłocznie powiadamiane organy ścigania.

§10
Osoby korzystające z  Noclegowni ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody w mieniu i zobowiązani są do ich naprawienia w naturze bądź w ekwiwalencie pieniężnym.
Odpowiedzialność za wyrządzenie szkody o znacznej wartości majątkowej będzie egzekwowana na podstawie odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego oraz kodeksu karnego.

§11

Noclegownia nie ponosi odpowiedzialności za wniesione przez klientów środki pieniężne i inne wartościowe przedmioty.

§12

Osoby korzystające z  Noclegowni mają prawo składania skarg i wniosków do kierownika placówki 2 razy w tygodniu w poniedziałki i czwartki w godzinach 8.00 – 10.00

§13

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Sekretarza Generalnego Rady Naczelnej PKPS.

Zatwierdził:

Sekretarz Generalny RN PKPS
mgr Ewa Kuruliszwili