SENIOR BEZ CUKRZYCY!

LOGO RPO WM„SENIOR BEZ CUKRU”

projekt realizowany przez Polski Komitet Pomocy Społecznej. współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i       walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.  –RPMA.09.02.02-14- b423/18

 Projekt „ Senior bez cukrzycy”  dotyczy poprawy stanu zdrowia mieszkańców powiatów m.st. Warszawy i powiatu grodziskiego, poprzez prowadzenie badań przesiewowych w kierunku wykrycia cukrzycy i działań edukacyjnych o tej chorobie. Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 60 roku życia, dotychczas nie diagnozowanych w kierunku cukrzycy oraz personelu medycznego: lekarzy/rek oraz pielęgniarek/rzy podstawowej opieki zdrowotnej ( POZ). Projekt realizowany jest zgodnie z:

 • „ Programem wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego na lata 2019-2022;
 • „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020”
 • standardami dostępności w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostepności dla osób niepełnosprawnych oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

 CEL PROJEKTU

       Celem projektu jest jest poprawa stanu zdrowia  2780 mieszkańców województwa mazowieckiego ( 1529 kobiet i 1251 mężczyzn), poprzez:

 • zwiększenie dostępu 2780 osobom, mieszkańcom powiatów m.st. Warszawy i powiatu grodziskiego w wieku 60+ do badań i konsultacji medycznych ukierunkowanych na wykrycie cukrzycy tj. oznaczenie glikemii przygodnej, hemoglobiny glikowanej ( z zastrzeżeniem, że będą wykonywane u uczestników projektu z wynikiem glikemii przygodnej ≥ 200 mg/dl ), pomiar wskaźnika BMI i WHR oraz ciśnienia tętniczego krwi oraz konsultacji medycznych dot. cukrzycy;
 • zwiększenie  wykrywalności cukrzycy u co najmniej 600 os, tj 20% spośród uczestników projektu;
 • zwiększenie częstości występowania powikłań cukrzycy u co najmniej 600 osób tj. ok. 20% spośród przebadanych;
 • zwiększenie wiedzy na temat zdrowego stylu życia, walki z nadwagą, regularnej aktywności fizycznej oraz zdrowego odżywiania za pomocą broszur edukacyjnych oraz poprzez organizację wykładów edukacyjnych dla co najmniej 600 os. ( w tym: 3330 kobiet i 270 mężczyzn ),
 • zwiększenie wiedzy personelu medycznego  ( 15 os. w tym: 12 K i 3 M) na temat wykrywalności i leczenia cukrzycy.

Realizacja projektu, poprzez zaplanowane działania,  przyczyni się do zwiększenia dostępności usług opieki zdrowotnej. 

PKPS ma nadzieję:

 • zmienić nawyki żywieniowe oraz styl życia uczestników projektu,
 • ograniczyć czynniki ryzyka cukrzycy w uczestników projektu,
 • zwiększyć poziom wiedzy na temat cukrzycy i jej powikłań u uczestników i personelu medycznego POZ,
 • zmienić nastawieni uczestników i personelu medycznego POZ do potrzeby wprowadzania działań zapobiegawczych oraz leczniczych w cukrzycy.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 419 693,75 zł.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:  390 315,18zł.
Dofinansowanie pochodzi z      następujących źródeł:
a) ze środków europejskich     – 335 755,00 zł.
b) ze środków dotacji celowej –   54 560,18 zł.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.

UCZESTNICY PROJEKTU
Działaniami projektowymi objęte zostaną osoby w wieku 60+, 2780 mieszkańcy województwa mazowieckiego ( 1529 kobiet i 1251 mężczyzn), którzy zadeklarują chęć udziału w projekcie, wypełnią formularz zgłoszeniowy oraz  zostaną pozytywnie zweryfikowane na podstawie złożonych dokumentów.

Do projektu zakwalifikowane zostaną osoby spełniające następujące wymogi:

 • są w wieku 60+,
 • mieszkają w powiecie grodziskim lub m.st. Warszawa,
 • są osobą dotychczas niezdiagnozowaną w kierunku cukrzycy.

 W przypadku dużego zainteresowania o przystąpieniu do projektu zdecyduje kryterium rozstrzygające, tj. stopień niepełnosprawności, potwierdzony orzeczeniem o niepełnosprawności.

ZAKRES  BADAŃ
W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania w kierunku wykrycia cukrzycy, tj.:

 • oznaczenie glikemii przygodnej,
 • oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c u osób z wynikiem glikemii przygodnej ≥ 200 mg/dl ,
 • pomiar wskaźnika BMI oraz wskaźnika WHR,
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi

Wszystkie usługi w ramach projektu DDOM będą bezpłatne dla uprawnionych odbiorców.

KADRA
Działania projektowe  będzie realizować następująca kadra specjalistów:

 • lekarz ubezpieczenia zdrowotnego POZ,
 • lekarz diabetolog,
 • dietetyk,
 • pielęgniarki,
 • fizjoterapeuta,
 • psycholog.

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA
Projekt prowadzony jest w trzech placówkach medycznych Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej :

 1. 1. Lecznicy ROMA w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 30,
 2. 2. Ośrodku Animacji Ruchowej w Warszawie przy ul. Grójeckiej 118,
 3. 3. Ośrodku w Milanówku przy ul. T. Kościuszki 116

Placówki medyczne są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
Działania edukacyjne prowadzone będą dodatkowo w Klubie Seniora w Warszawie przy  ul. Grójeckiej 120. 

REJESTRACJA
Forma rejestracji: 

 • telefonicznie pod nr tel. 501 384 049 ,
 • osobiście i przez os. trzecie, 
 • adres mailowy: rada.naczelna@pkps.org.pl
  Miejsce rejestracji: biuro projektu – Warszawa, ul. Świętokrzyska 30
  Rejestracja odbywa się wg kolejności przyjętych skierowań: liczy się dzień wpływu.

Kryteria: zgodnie z kolejnością przyjętych skierowań, przy  zastosowaniu kryterium stopnia niepełnosprawności.(w procesie rekrutacji zostanie uwzględniona  równości szans i niedyskryminacji).
Utworzona zostanie lista rezerwowa potencjalnych uczestników: wg kolejności przyjętych skierowań po uwzględnieniu listy uczestników projektu-na bieżąco lista uczestników będzie uzupełniana z listy rezerwowej.

Dokumenty na podstawie których nastąpi kwalifikacja oraz rekrutacja potencjalnych uczestników projektu: 

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu – pani Irena Krzemińska – tel. 602 610 052