CENTRUM POMOCY

 

DAR SERCA OSÓB BEZDOMNYCH

 


FEAD 2017 – Realizacja działań w ramach środków towarzyszących do Programu Operacyjnego  Pomocy Żywnościowej Podprogram 2017   przez Centrum Pomocy Rady Naczelnej PKPS


CENTRUM POMOCY 

Rady Naczelnej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej  
przy ul. Polskiej 33 w Warszawie.     

Centrum Pomocy jest placówką Rady Naczelnej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, która realizuje zadania statutowe na rzecz osób wykluczonych społecznie, w szczególności z powodu bezdomności.

Celem placówki jest pomoc w reintegracji społecznej osób dotkniętych tym zjawiskiem poprzez udzielanie profesjonalnej pomocy stacjonarnej, półstacjonarnej oraz różnych form pomocy interwencyjnej, w szczególności dla osób bezdomnych w sytuacji kryzysowej.

Centrum realizuje autorskie programy społeczne finansowane ze środków własnych stowarzyszenia, jak również współfinansowane ze środków publicznych.

Biuro Centrum Pomocy funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

Tel.: /22/ 651-05-71
E –mail: centrum.pomocy.rnpkps@interia.pl

„Wsparcie systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym”  

PKPS wobec bezdomności…

Przeciwdziałanie bezdomności należy do zadań statutowych naszej organizacji i stanowi jeden z kluczowych obszarów zdywersyfikowanej działalności Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Jak wynika z doświadczeń naszej organizacji popartych wynikami dostępnych badań, na przestrzeni lat zmieniła się zarówno struktura osób bezdomnych, jak i przyczyny tego zjawiska. Bezdomni z wyboru, którzy dominowali w przeszłości obecnie stanowią najmniej liczną grupę.

Obecnie do najczęstszych przyczyn bezdomności  należą m.in. uzależnienia od alkoholu, środków odurzających, rozpad małżeństwa, konflikty rodzinne, poważne choroby, a także pobyty w zakładach karnych. Skuteczność świadczonych usług interwencyjnych w dużej mierze determinowana jest profesjonalną  diagnozą przyczyn bezdomności u poszczególnych osób nią dotkniętych.

Opracowane i wdrożone w 2015r. w PKPS usługi diagnostyczne wykorzystujące narzędzia i instrumenty Modelu GSWB zwiększają tę skuteczność i podnoszą jakość usług interwencyjnych. W naszej organizacji z sukcesem podjęliśmy się niełatwego zadania uporządkowania usług interwencyjnych w oparciu o Model GSWB. Wdrażanie rozwiązań tego Modelu traktujemy jako proces, który świadomie podzielony został na etapy.

W I etapie przeprowadziliśmy realizację  działań w celu wystandaryzowania funkcji w poszczególnych typach placówek Centrum Pomocy: Noclegowni, Schronisku oraz Domu dla osób bezdomnych. Opracowaliśmy oraz wdrożyliśmy minimalne standardy dokumentacji dla każdej z wymienionych funkcji pobytu. Drugim bardzo ważnym elementem rozwiązań Modelu GSWB, który został wdrożony w Centrum Pomocy, było wprowadzenie do praktyki nowatorskich w sektorze pomocy społecznej, modelowych narzędzi aktywizacji społecznej, jakimi są: autodiagnoza i profilowanie.

Badaniami autodiagnozy zostało objętych 100 osób oraz  podopieczni  Centrum Pomocy. Narzędzie stanowi zestaw 10 kart ilustracyjnych opracowanych przez specjalistę psychologa w oparciu o cechy osobowości  i ich opozycję, wyróżnione w jednej teorii osobowości, tzw. Wielkiej Piątce. Wyniki autodiagnozy stanowiły podstawę do zastosowania kolejnego instrumentu diagnostycznego-profilowania: kart profilu osób bezdomnych-nowego w pomocy społecznej dokumentu informacyjnego. Określenie profilu umożliwiło zakwalifikowanie osób bezdomnych do jednej grup pomocy: grupy pomocy doraźnej lub grupy reintegracji społecznej.

Przeprowadziliśmy także standaryzację pobytu wg 3-ch rodzajów: pobyt doraźny, tymczasowy oraz stacjonarny, zgodnie z Modelem GSWB. Nadaliśmy dużą wagę działaniom poradniczym, informacyjnym i integracyjnym poprzez realizację sytemu usług z wykorzystaniem niektórych instrumentów GSWB tj. treningu ekonomicznego, asystentury, warsztatów edukacyjnych, czy grup wsparcia. Zastosowaliśmy 5 kroków postępowania z osobami bezdomnymi rekomendowanych w cyt. Modelu: pierwszy kontakt, diagnoza sytuacji klienta, informowanie o uprawnieniach i możliwościach uzyskania wsparcia, opracowanie i realizacja planów pomocy z wykorzystaniem kontraktu socjalnego jako pierwszego etapu aktywizacji społecznej.

Wymienione działania doprowadziły do rozszerzenia pakietu usług interwencyjnych oraz  usystematyzowania gospodarki miejscami mieszkaniowymi. Zmiana jakościowa usług wobec osób bezdomnych dokonała się także dzięki działaniom edukacyjnym na rzecz kadry Centrum Pomocy. Nasza organizacja jest przygotowana do kolejnych etapów podnoszenia jakości usług zgodnie z kierunkami polityki społecznej oraz do rozszerzenia ich zakresu o nowe, dotychczas niezrealizowane usługi.

Zapotrzebowanie na rozwój specjalistycznych usług pomocy interwencyjnej, potwierdzają również nasze  2-letnie doświadczenia z realizacji zadań publicznych we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o nazwie „Twoja szansa” ukierunkowanych na przeciwdziałanie bezdomności m.in. poprzez realizację specjalistycznych usług poradniczych.

Zmiana specyfiki problemu bezdomności determinuje również zapotrzebowanie na miejsca noclegowe. Osoby bezdomne, które trafią do placówek pomocy instytucjonalnej (co potwierdzają nasze doświadczenia) rzadko decydują się na powrót do nocowania poza tymi placówkami. Są częściej niż pozostałe otwarte na wsparcie instytucjonalne i z tego wsparcia coraz odważniej korzystają, jak wynika z doświadczeń z realizacji projektów w latach poprzednich, ukierunkowanych na różnorodne poradnictwo i aktywizację społeczną. Oznacza to, że pomimo zakończenia okresu zimowego liczba osób bezdomnych korzystających z noclegowni PKPS nie zmniejsza się znacząco.

Bezdomność-co potwierdza literatura przedmiotu, w tym raporty z badań m.in. „Bezdomność na Mazowszu” pod kier. p. M Piekut-Brodzkiej z 2013r.-jest problemem wielowymiarowym: psychologicznym, społecznym, etnicznym, kulturowym i ekonomicznym.

Bezdomni to osoby doświadczające nie tylko braku mieszkania, odczuwające dyskomfort w zaspokajaniu potrzeb materialnych, ale także pozbawione interakcji społecznych, w szczególności w rodzinie.

Oferta Centrum Pomocy odpowiada na opisane deficyty osób bezdomnych oraz ich skutki.  Tworzą ją w szczególności:

a) usługi pomocy o charakterze interwencyjnym w postaci niskoprogowego zakwaterowania,
• posiłków,
• pomocy rzeczowej /żywność, odzież/
• możliwość kąpieli, odkażania, dezynfekcji
• pomocy w sytuacji kryzysowej

b)  pomoc stacjonarna w całodobowym schronisku dla bezdomnych mężczyzn z pełną ofertą pomocy i pracy socjalnej

c)  pomoc o charakterze środowiskowym dla osób bezdomnych m.in. w postaci żywności, poradnictwa, dostępu do informacji, również dla członków rodzin, opiekunów osób bezdomnych.