Realizacja działań w ramach środków towarzyszących – FEAD 2017

  Zrealizowane działania towarzyszące wrzesień – październik 2017
  Planowane działania towarzyszące listopad – grudzień 2017 

Realizacja działań w ramach środków towarzyszących do Programu Operacyjnego  Pomocy Żywnościowej Podprogram 2017   przez Centrum Pomocy Rady Naczelnej PKPS

 

W ramach realizacji Programu Operacyjnego  Pomocy Żywnościowej Podprogram 2017  Centrum Pomocy Rady Naczelnej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej  prowadzi cykliczne działania towarzyszące oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej. 

Działania towarzyszące stanowią jedno z narzędzi Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Są definiowane jako „cykliczne działania oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które mają na celu włączenie społeczne tych osób m.in. poprzez:

 • zajęcia edukacyjne i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa.
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji.
 • pomoc towarzysząca niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej, w tym: pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osób bezdomnych, wsparcie psychologiczna/ terapeutyczna, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działania towarzyszące do POPŻ 2014-2020:

 • integralna część POPŻ
 • nowy instrument pomocy społecznej
 • wzbogacają dotychczasową ofertę zadania
 • są komplementarne wobec innych form aktywizacji beneficjentów ośrodków pomocy społecznej
 • wzmacniają współpracę wewnątrzsektorową

 

Warunkiem skutecznej realizacji działań towarzyszących jest współdziałanie PKPS i ośrodków pomocy społecznej na zasadach:

 • Partnerstwa
 • Równości
 • Kooperacji

 

PKPS              Ośrodek Pomocy Społecznej

 

                Działania w ramach  środków towarzyszących do POPŻ są ważną formą wsparcia osób i rodzin dotkniętych lub zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego z powodu ubóstwa. Aktywizują, integrują, mobilizują, edukują, przeciwdziałają izolacji społecznej, inspirują do zmian osoby nim dotknięte.

Stanowią jeden z instrumentów  przezwyciężania tego zjawiska.