SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN
przy ul. Polskiej 33 w Warszawie

 

Centrum prowadzi Schronisko dla bezdomnych mężczyzn miejscu, w szczególności po 60 r.ż., które zapewnia m.in.:
• miejsca noclegowe,
• 3 posiłki dziennie,
• pomoc w formie pracy socjalnej,
• poradnictwo socjalne, prawne,
• pomoc rzeczową,
• wsparcie w sytuacjach kryzysowych,
• pomoc w uzyskaniu lokalu socjalnego,
• pomoc w przywróceniu relacji rodzinnych,
• pomoc w zorganizowaniu opieki medycznej,
• pomoc w powrocie na rynek pracy.

Na działalność Schroniska Polski Komitet Pomocy Społecznej  nie otrzymuje dotacji ze środków publicznych.

 

Regulamin Schroniska dla bezdomnych mężczyzn
Centrum Pomocy Rady Naczelnej
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
§1
1. Schronisko dla osób bezdomnych jest placówką pomocową RN PKPS o charakterze stacjonarnym , która funkcjonuje w ramach Centrum Pomocy przy ul. Polskiej 33.

§2

1. Schronisko jest przeznaczone dla  bezdomnych mężczyzn , którzy wyrażą gotowość do podjęcia współpracy w zakresie wychodzenia z bezdomności, do czasu usamodzielnienia.

2. Kwalifikacji do Schroniska dokonuje pracownik socjalny Centrum Pomocy RN PKPS.

§3

Zakres usług Schroniska:
 zapewnienie miejsca w pokoju mieszkalnym (max 6 osobowym), które gwarantuje poszanowanie godności człowieka i zapewnia dostęp do swojego pojedynczego łóżka z materacem i pościelą
 zapewnienie miejsca w szafie, szafce
 zapewnienie dostępu do łazienek i WC
 zapewnienie 3-ch posiłków dziennie: śniadania obiadu i kolacji
 zapewnienie czystej odzieży osobom potrzebującym
 zapewnienie możliwości korzystania z pralki,
 zapewnienie poradnictwa socjalnego,
 pracę socjalną
 zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych w Lecznicy ROMA

§4

Mieszkańcy Schroniska są zobowiązani do:
 współpracy z Zespołem Centrum Pomocy, w tym pracownikiem socjalnym, psychologiem, terapeutą uzależnień, asystentem, prawnikiem
 przestrzegania zakazu wnoszenia i spożywania alkoholu oraz używania innych środków odurzających,
 przestrzegania zakazu palenia papierosów w obiektach Centrum Pomocy,
 przestrzegania zakazu korzystania z własnych urządzeń elektrycznych,
 przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22:00- 6:00,
 dbałości o higienę osobistą,
 przestrzegania przepisów PPOŻ,
 przestrzegania zasad współżycia społecznego,
 poszanowania sprzętów i wyposażenia Schroniska.

§5

Obowiązująca dokumentacja Schroniska:
 regulamin
 zobowiązanie mieszkańców do respektowania postanowień niniejszego regulaminu
 karty mieszkańców
 indywidualna  dokumentacja mieszkańców, w tym:
– wywiady środowiskowe, kontrakty socjalne/IPWB
– dziennik raportów
– książka meldunkowa (wewnętrzna)
– rejestr mieszkańców.

§6

Mieszkańcy Schroniska ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody w mieniu i są zobowiązani do ich naprawienia w naturze bądź ekwiwalencie pieniężnym. Odpowiedzialność za wyrządzenie szkody o znacznej wartości majątkowej będzie egzekwowana na podstawie odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego oraz kodeksu karnego.

§7

Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za wniesione przez klientów środki pieniężne i inne wartościowe przedmioty.

§8

1. Mieszkańcy Schroniska zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. Naruszenie regulaminu skutkować będzie wydaleniem ze Schroniska.
2. O rażących wykroczeniach mających znamiona przestępcze  (kradzieże, pobicia, groźby karalne, wnoszenie lub posiadanie środków odurzających) będą niezwłocznie powiadamiane organy ścigania.

§9

Mieszkańcy Schroniska mają prawo składania skarg i wniosków do kierownika Centrum Pomocy RN PKPS lub Prezydium Rady Naczelnej PKPS.

§10

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Sekretarza Generalnego Rady Naczelnej PKPS.