Dzienny Dom Pobytu i świadczenie usług społecznych

Uruchomienie Dziennego Domu Pobytu i świadczenie usług społecznych 

w lokalnej społeczności dla mieszkańców 60+ powiatu 

pruszkowskiego i grodziskiego

Projekt realizowany przez Polski Komitet Pomocy Społecznej dzięki dofinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie Zwiększenie dostępności do usług społecznych

Cel projektu

Celem projektu jest  zwiększenie dostępu do usług społecznych: usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla 60 osób niesamodzielnych z powiatu pruszkowskiego i grodziskiego w okresie od 01.08.2020 – 31.07.2022

Wartość całkowita projektu:                    2 165 277,73 PLN
Wartość dofinansowania:                        2 013 708,29 PLN

W tym:
dofinansowanie projektu z UE:              1 732 222,18 PLN                                                            dofinansowanie ze środków krajowych:   281 486,11 PLN

Odbiorcy działań projektowych

 1. Osoby niesamodzielne w wieku 60+, które:
 • na skutek stanu zdrowia lub podeszłego wieku nie mogą samodzielnie wykonywać co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego ( np.: ubieranie, przygotowywanie posiłków, jedzenie itp.),
 • zamieszkują na terenie powiatu grodziskiego lub pruszkowskiego,
 • nie korzystają z usług opiekuńczych z pomocy społecznej lub finansowanych z innych projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS);
 1. Opiekunowie osób niesamodzielnych.

Rodzaj udzielanego wsparcia w ramach projektu:

 1. Usługi opiekuńcze realizowane w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej, w tym:
 • usługi opiekuńcze,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez: pracownika socjalnego, pielęgniarkę, fizjoterapeutę.
 1. Pobyt w Dziennym Domu Pobytu, w tym:
 • usługi opiekuńcze,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez: pracownika socjalnego, pielęgniarkę, fizjoterapeutę, psychologa;
 • terapię zajęciową: terapię sensoryczną, muzykoterapię, warsztaty rękodzieła artystycznego, zajęcia integracyjno-kulturalne, seanse filmowe, spotkania literackie;
 • wyżywienie: dwudaniowy obiad, kawa, herbata;
 • transport do DDP i z powrotem.
 1. Warsztaty wzmacniające kompetencje opiekunów faktycznych w zakresie pielęgnacji osób niesamodzielnych.
 2. Poradnictwo psychologiczne i socjalne dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.

Więcej informacji: tel. 501 384 059  lub w biurze projektu: Dzienny Dom Pobytu PKPS Milanówek, ul. Kościuszki 116

W załączeniu:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy i deklaracja uczestnictwa w Projekcie.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu.

Załącznik nr 3 – Wzór umowy uczestnictwa w projekcie .

Załącznik nr 4 – Rejestr wpływu zgłoszeń.

Załącznik nr 5 – Protokół z rekrutacji Kandydata/Kandydatki do Projektu.

Załącznik nr 6 – Regulamin  Dziennego Domu Pobytu.