Wsparcie systemów

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej  udzieliło naszej organizacji wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym” na okres  od 1 czerwca do 30 listopada 2017r.

W wyniku konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Nasz projekt uzyskał największą liczbę punktów /98/.

Nadrzędnym celem zadania jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z powodu ubóstwa osób i rodzin poprzez rozwój i koordynację ponadlokalnego systemu pozyskiwania

i dystrybuowania żywności dla osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa z terenu województwa mazowieckiego.

W ramach zadania publicznego prowadzimy m. in.: bieżące pozyskiwanie oraz dystrybucję artykułów żywnościowych dla osób ubogich; zorganizowanie zbiórek publicznych w centrach handlowych; opracowanie na stronę internetową PKPS informacji nt. inkluzji społecznej osób wykluczonych społecznie; opracowanie artykułu do biuletynu PKPS nt. włączenia społecznego osób wykluczonych społecznie oraz udział w audycji radiowej nt. wykluczenia społecznego i inkluzji społecznej osób nim dotkniętych.

Zadanie publiczne ma na celu także zwiększenie świadomości społecznej nt. inkluzji społecznej osób wykluczonych. Zaplanowane działania będą instrumentami służącymi osiągnięciu tego celu.