„Magazyny Wsparcia Społecznego PKPKS”

    

Polski Komitet Pomocy Społecznej  uprzejmie informuje, iż  w okresie od 01.06.2018 r. do 30.11.2020 r. realizuje zadanie publiczne pn. „Magazyny Wsparcia Społecznego PKPKS” ukierunkowane na przeciwdziałanie ubóstwu na terenie woj. mazowieckiego i włączenie społeczne osób nim dotkniętych. Instrumentami służącymi realizacji w/w celu jest pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności w ramach ponadlokalnego systemu, zbudowanego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej. Zadanie wpisuje się w dokumenty strategiczne Mazowsza i odpowiada na potrzeby społeczne regionu.

 

Zakres przedmiotowy zadania publicznego obejmuje:

  • pozyskiwanie, magazynowanie i bezpłatne dystrybuowanie żywności do organizacji pozarządowych i innych podmiotów  z terenu woj. mazowieckiego,
  • pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybuowanie żywności dla osób i rodzin dotkniętych ubóstwem i zagrożonych wykluczeniem  społecznym,
  • prowadzenie działań edukacyjnych zwiększających świadomość społeczną nt. potrzeby włączenia społecznego osób ubogich,
  • wzmocnienie partnerskiej współpracy wewnętrznej i między sektorowej służącej przeciwdziałaniu ubóstwa na terenie woj. mazowieckiego,
  • zaangażowanie w proces ograniczenia ubóstwa osób fizycznych i prawnych miedzy innymi poprzez organizowanie zbiórek publicznych, współpracę z producentami i dystrybutorami żywności.

Nasza organizacja prowadzi na terenie Mazowsza 4 centralne magazyny żywności, na bazie których mogą być tworzone ponadlokalne systemy pozyskiwania magazynowania i dystrybucji żywności dla  osób doświadczających ubóstwa,  a także dla organizacji pozarządowych  i innych podmiotów.               Wśród nich jest magazyn centralny w Milanówku przy ul. Kościuszki 116, który dystrybuuje żywność do organizacji. Skąd jest wydawana beneficjentom końcowym – osobom i rodzinom na podstawie skierowań Ośrodków Pomocy Społecznej. Na bazie tego magazynu zbudowaliśmy ponadlokalny system pozyskiwania, magazynowania i nieodpłatnej dystrybucji żywności.

Obecnie tworzy go 39 partnerów społecznych – organizacji pozarządowych i innych podmiotów.

Nadrzędnym celem działania publicznego jest przeciwdziałanie  ubóstwu dla poprawy jakości życia mieszkańców województwa mazowieckiego, poprzez dalszy, długofalowy rozwój i koordynację  ponadlokalnego systemu pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji żywności dla osób i rodzin ubogich zagrożonych wykluczeniem społecznych z województwa mazowieckiego.