Polski Komitet Pomocy Społecznej  osobom wykluczonym społecznie  w  okresie pandemii

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej  osobom wykluczonym społecznie  w  okresie pandemii

             Pandemia COVID-19 wprowadziła prawdziwe turbulencje w życiu społeczeństw,  dotknęła

w praktyce niemal  wszystkie kraje. Niestety dotarła także do Polski. Nikt nie był do niej przygotowany. Nie uwzględniono epidemii coronawirusa wśród opisanych ryzyk hamujących rozwój gospodarczy,  społeczny czy cywilizacyjny.

Jako profesjonalna organizacja pozarządowa, która odpowiada na zmieniające się potrzeby społeczne, szczególnie grup marginalizowanych po szybkiej analizie sytuacji społecznej, przygotowaliśmy ofertę usług społecznych dla grup szczególnie zagrożonych nie tylko samą chorobą, ale i jej skutkami.

Zintensyfikowaliśmy i rozszerzyliśmy zakres dystrybucji żywności dla osób i grup dotkniętych ubóstwem, który w sposób nieprzerwany prowadzimy od początku okresu pandemii walcząc

z własnymi lękami i obawami zakażeniem… Towarzyszyła nam świadomość pełnionej misji na rzecz potrzebujących. To była i jest nasza TARCZA…

Wystąpiliśmy także z inicjatywą rozszerzenia zakresu pomocy dla osób bezdomnych na bazie jednej

z naszych placówek pomocowych o nazwie – Centrum Pomocy RN PKPS przy

 1. Polskiej 33 w Warszawie.

Przy aprobacie Urzędu m. st. Warszawy udało się przekształcić Noclegownię w placówkę całodobową, co pozwoliło na zwiększenie bezpieczeństwa dla osób w sytuacji bezdomności. Osoby bezdomne szczególnie źle znoszą izolację, ograniczenie możliwości korzystania ze swobody, wolności, dostosowywanie się do norm, ustalonego porządku, zasad współdziałania społecznego.

Przygotowaliśmy  ofertę pomocy odpowiadającą na aktualne potrzeby tej grupy społecznej

 1. „Tarcza bezpieczeństwa PKPS dla osób bezdomnych”.

Nasz projekt zyskał pozytywną ocenę Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

i wsparcie finansowe  na jego realizację.

Cel zadania publicznego

Zadanie publiczne „Tarcza bezpieczeństwa PKPS dla osób bezdomnych” ma na celu przezwyciężanie bezdomności poprzez realizację systemu skoordynowanych i komplementarnych działań ukierunkowanych na rozwój dostępności i efektywności specjalistycznej pomocy interwencyjnej dla osób bezdomnych z terenu województwa mazowieckiego. Tak wyznaczony cel realizujemy poprzez świadczenie usług o charakterze interwencyjnym, które stanowią odpowiedź na potrzeby

i oczekiwania osób bezdomnych, w szczególności w sytuacji zagrożenia epidemicznego. System usług przewidzianych w projekcie tworzą:

 1. Praca socjalna i poradnictwo socjalne

– diagnoza socjalna na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych
– motywowanie do uczestniczenia w działaniach interwencyjnych objętych projektem
– pomoc w uzyskaniu świadczeń z pomocy społecznej
– kierowanie do specjalistów
-udzielanie porad socjalnych
-kontakt z Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz z partnerami społecznymi
– współpraca z lokalnymi interesariuszami na rzecz wychodzenia z bezdomności
-prowadzenie obowiązującej dokumentacji: -rejestr/listy obecności uczestników zadania publicznego, deklaracje uczestników projektu, wywiady środowiskowe, rejestry udzielonych porad socjalnych

 1. Doradztwo zawodowe poprzez motywowanie do podjęcia aktywności zawodowej, pomoc

w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, kontaktowanie z Urzędem Pracy, pośrednictwo pracy, pomoc w korzystaniu z dostępnych instrumentów rynku pracy; prowadzenie obowiązującej dokumentacji: – listy osób objętych doradztwem zawodowym z zaznaczeniem obszaru doradztwa, lista osób, które złożyły dokumenty aplikacyjne u pracodawców, lista osób, które odbyły spotkania rekrutacyjne, lista osób, które podjęły zatrudnienie

 1. Pomoc prawna

-prowadzenie poradnictwa prawnego służącego rozwiązywaniu problemów prawnych uczestników projektu,
-przygotowywanie pism procesowych,
-monitorowanie prowadzonych spraw uczestników projektu
-prowadzenie rejestru udzielonych porad

 1. Pomoc psychologiczna

-indywidualne poradnictwo,
-konsultacje psychologiczne
-wsparcie w sytuacjach kryzysowych
-prowadzenie obowiązującej dokumentacji: rejestru udzielonych porad, pomocy w sytuacjach kryzysowych

 1. Pomoc osobom z problemem uzależnień

-prowadzenie poradnictwa w zakresie uzależnień,
-prowadzenie terapii indywidualnej,
-prowadzenie grupy wsparcia dla osób z problemem uzależnień,
-monitorowanie efektów ustalonego planu działania,
– wsparcie w sytuacjach kryzysowych
-prowadzenie obowiązującej dokumentacji: rejestru udzielonych porad, pomocy; rejestru osób objętych terapią indywidualną; rejestru uczestników grupy wsparcia

 1. Steetworking

-patrolowanie miejsc przebywania osób bezdomnych na warszawskich Siekierkach
-sporządzenie kart kontaktu z osobami bezdomnymi oraz raportów z patroli
-udzielanie informacji osobom bezdomnym o formach dostępnej pomocy
-motywowanie do korzystania z pomocy instytucjonalnej oraz do udziału w niniejszym projekcie
-współpracę ze Strażą Miejską, Policją oraz placówkami pomocy osobom bezdomnym
-prowadzenie obowiązującej dokumentacji: karty kontaktu z osobą bezdomną, raporty z patroli

 1. Coaching

sesje indywidualne mające na celu wspieranie przezwyciężania problemu bezdomności,
monitorowanie efektów ustalonego planu działania,
prowadzenie kart indywidualnych spotkań, rejestru uczestników coachingu

 1. Udzielanie pomocy medycznej

– diagnoza lekarska pacjenta
– założenie karty pacjenta
– ustalenie planu leczenia
– dzielenie pomocy medycznej z wykorzystaniem sprzętu  i art. medycznych oraz sanitarno-higienicznych
-zakup niezbędnego sprzętu i artykułów medycznych: zakup generatora ozonu do odkażania pomieszczeń w celu zapewnienia ochrony sanitarnej pacjentów i kadry medycznej Lecznicy, zakup art. medycznych: środków ochrony osobistej, w tym środków dezynfekujących, maseczek , przyłbic, rękawiczek jednorazowych, fartuchów ochronnych, okularów, zakup termometru bezdotykowego, zakup glukometru z osprzętem, zakup wagi do pomiaru masy ciała
– dystrybucja środków ochrony osobistej dla uczestników i realizatorów zadania publicznego.

 1. Punkt pomocy doraźnej

-przygotowywanie i wydawanie posiłków 1-daniowych przez 5 dni w tygodniu dla 14 osób dziennie
-wydawanie odzieży i obuwia osobom bezdomnym, żywności pochodzącej od producentów w formie paczek
-wydawanie środków higieny osobistej
-prowadzenie obowiązującej dokumentacji: rejestr osób korzystających ze wsparcia punktu pomocy doraźnej w tym: dzienne rejestry osób korzystających z posiłków, imienne rejestry  osób korzystających z odzieży, oświadczenia osoby bezdomnej ubiegającej się o pomoc żywnościową
– zakup naczyń jednorazowych do wydania 1498 posiłków (sztućce, talerze, miski oraz kubki), zakup art. do paczek: odzieży, obuwia, środków do higieny osobistej oraz bielizny osobistej

Uczestnicy projektu mają dostęp do biblioteki/czytelni utworzonej w okresie realizacji podobnych zadań w ramach trwałości zrealizowanych projektów.

Katalog zaplanowanych działań w projekcie został oparty na wynikach badania ankietowego przeprowadzonego w styczniu 2020r. przez nasze stowarzyszenie.

Zespół usług interwencyjnych rozszerzyliśmy o streetworking, jako jedną z metod pracy socjalnej, która jest realizowana w środowisku przebywania osób bezdomnych w przestrzeni publicznej.

Jak wynika z badań ok. 20% osób bezdomnych wciąż przebywa poza placówkami instytucjonalnymi. Większość z nich nie korzysta z takich działań. Nasz projekt kierujemy także do tej grupy odbiorców. Streetworking stanowi metodę dotarcia do potencjalnych odbiorców rekrutowanych spośród osób bezdomnych przebywających w przestrzeni warszawskich Siekierek. Wprowadziliśmy kolejny, nowy instrument wsparcia procesu wychodzenia z bezdomności – coaching w formie sesji indywidualnych, a także niezbędną w czasie zagrożenia epidemicznego pomoc medyczną. Współpracujemy także z lokalnymi interesariuszami, co służy osiągnięciu wyznaczonego celu zadania publicznego.

Zakres przedmiotowy zadania publicznego odpowiada na aktualne potrzeby społeczne osób bezdomnych w okresie zagrożenia epidemicznego. Służy zwiększeniu dostępności do różnych form pomocy specjalistycznej  poprzez utworzenie dodatkowego miejsca na terenie woj. mazowieckiego, w którym taka pomoc jest świadczona. Umożliwia także dotarcie do osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej  poprzez streetworkerów. Zadanie zwiększa efektywność udzielanej pomocy dzięki zatrudnieniu kadry specjalistów posiadającej  doświadczenie w realizacji podobnych zadań.

Projekt stanowi tarczę bezpieczeństwa dla osób bezdomnych, które w szczególności w okresie  pandemii koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji, a część z nich w sytuacji kryzysowej, która pogłębia ich brak poczucia bezpieczeństwa. Osoby bezdomne są szczególnie narażone na zagrożenie koronawirusem. Straciły możliwość przebywania w większości miejsc w przestrzeni publicznej. Mają ograniczoną możliwość uzyskania pomocy.  Źle znoszą warunki izolacji w placówkach o charakterze stacjonarnym i półstacjonarnym, większość z nich utraciła możliwość zarobkowania.  Obserwuje się nasilenie problemu uzależnień, w szczególności od alkoholu.

„Tarcza bezpieczeństwa PKPS dla osób bezdomnych” stanowi bardzo ważne narzędzie przeciwdziałania bezdomności również dlatego, że z powodu zagrożenia epidemicznego osoby bezdomne mają ograniczony dostęp do pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej i innych instytucji pomocowych (większość pracowników pracuje zdalnie). Brak rodzin i bliskich powoduje, że osoby bezdomne pozostają same ze swoimi problemami.

Miejsce realizacji zadania publiczne

Zadanie publiczne jest realizowane w obiekcie Centrum Pomocy RN PKPS przy ul. Polskiej 33

w Warszawie oraz w przestrzeni publicznej warszawskich Siekierek, zgodnie z mapą miejsc przebywania osób bezdomnych, w szczególności na terenie działek oraz w okolicach ulicy Bartyckiej, gdzie realizujemy usługi streetworkingu. Nieruchomość stanowi własność m. st. Warszawy.

Centrum Pomocy jest miejscem dobrze identyfikowanym przez środowisko osób bezdomnych i przyjaznym tym osobom. Lokalizacja placówki sprzyja aktywnemu uczestnictwu w działaniach objętych projektem. Do Centrum jest dogodny dojazd komunikacją miejską. Działania zadania publicznego są komplementarne wobec dotychczasowej oferty Centrum Pomocy i są ukierunkowane na przezwyciężanie bezdomności.

Pomoc medyczna jest świadczona na bazie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  o nazwie „Lecznica ROMA” Rady Naczelnej PKPS przy ul. Świętokrzyskiej 30 (domofon 200 wejście od podwórka). Lecznica jest prowadzona w ramach działań statutowych naszej organizacji. Stanowi kameralną placówkę, której pacjentami są główne osoby starsze, a także przedstawiciele grup marginalizowanych, w tym osoby bezdomne, podopieczni Centrum Pomocy RN PKPS. Kadrę medyczną stanowi doświadczona, zaangażowana i otwarta na potrzeby zdrowotne pacjentów Lecznicy kadra.

Do udzielania pomocy medycznej zakupiliśmy niezbędny sprzęt: generator ozonu służący do odkażania pomieszczeń w celu zapewnienia ochrony sanitarnej zarówno pacjentów, jak i kadry medycznej Lecznicy; termometr bezdotykowy; glukometr z osprzętem oraz wagę do pomiaru masy ciała.

W związku z pandemią koronawirusa zakupione zostały również środki ochrony osobistej dla realizatorów projektu oraz uczestników, w tym: środków dezynfekujących, masek, przyłbic, rękawiczek jednorazowych, fartuchów ochronnych, a także niezbędnych leków i materiałów opatrunkowych.

Doświadczona kadra, zasoby rzeczowe, baza lokalowa, środki transportu, dostęp do żywności i odzieży, bogata praktyka zawodowa w realizacji zadań na rzecz osób bezdomnych stanowią gwarancję prawidłowej realizacji zadania i pozwolą na osiągnięcie wyznaczonego celu zadania oraz zakładanych rezultatów.

Zadanie ma charakter  komplementarny wobec innych zadań realizowanych przez naszą organizację na terenie woj. mazowieckiego –  Noclegowni, Schronisk, Magazynów Wsparcia Społecznego.

Zespól zaplanowanych działań interwencyjnych stanowi bezpieczną tarczę dla osób bezdomnych w zakresie przeciwdziałania bezdomności, w szczególności w okresie zagrożenia epidemicznego.

Grupa docelowa – 100 osób bezdomnych bez względu na gminę ostatniego zameldowania zarówno mężczyzn, jak i kobiet, interwencyjnie także bezdomne dzieci przebywające w przestrzeni publicznej warszawskich Siekierek,. Każda osoba bezdomna, która wyrazi zainteresowanie uczestnictwem w projekcie weźmie udział w rekrutacji na podstawie deklaracji udziału w zadaniu publicznym. W przypadku większego zainteresowania projektem zostanie utworzona lista rezerwowa.

W związku z zagrożeniem epidemicznym w projekcie został przewidziany obowiązek wypełniania kwestionariuszy imiennych ankiet kwalifikacyjnych. Wszystkie działania zakładane w projekcie są prowadzone z zachowaniem warunków sanitarno-higienicznych przewidzianych dla stanu zagrożenia epidemicznego (stosowanie środków dezynfekcyjnych, odkażanie pomieszczeń, używanie środków ochrony osobistej, mycie rąk, bezdotykowe mierzenie temperatury ciała, wypełnianie kwestionariuszy ankiet kwalifikacyjnych związanych z potencjalnym zagrożeniem

COVID-19).