Pomoc żywnościowa  instrumentem włączenia społecznego

Pomoc żywnościowa

Wykluczenie społeczne – to zjawisko, które wpisuje się w życie społeczeństw XXI w.

Ma różne oblicza i przyczyny. Wspólnym mianownikiem  są liczne ograniczenia, które dot. życia rodzinnego, społecznego, kulturalnego, czy politycznego i marginalizację spychają poza nawias, powoduje izolację… Nie ma jednorodnego charakteru. Dotyka przedstawicieli różnych grup społecznych.

Wśród przyczyn wskazuje się m. in. na ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia, niepełnosprawność, starość, czy bezdomność.

Wykluczenie społeczne lub zagrożenie tym zjawiskiem jest niebezpiecznym stanem ze względu na poważne skutki w życiu osób i rodzin. W zależności od przyczyn, które leżą u podłoża tego stanu stosuje się odpowiednie instrumenty.

Ubóstwo materialne często leży u podstaw  wykluczenia społecznego i zawsze stanowi realne zagrożenie wykluczeniem społecznym.

Polski Komitet Pomocy Społecznej jako profesjonalna organizacja pomocowa świadcząca usługi w sektorze pomocy społecznej w swojej praktyce stosuje różne narzędzia przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu, w tym udzielaniu pomocy w postaci żywności.

Artykuły żywnościowe pozyskujemy od sponsorów, w tym od producentów /ziemniaki, pomidory, warzywa, pieczarki, jabłka/ lub od dystrybutorów, a także od innych osób fizycznych i prawnych. Prowadzimy także zbiórki żywności dzięki współpracy z sieciami handlowymi.

Nasze stowarzyszenie jest jednym z 4-ch dystrybutorów żywności w ramach Programu FEAD. Celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwo w tzw. działaniach towarzyszących mających na celu włączenie społeczne osób ubogich – beneficjentów żywności.

Kwalifikacji do otrzymania pomocy żywnościowej dokonują pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej na podstawie skierowań.

Procentowy udział PKPS w Podprogramie 2020 Programu FEAD wynosi 19,4%. Program pomocy żywnościowej jest realizowany na podstawie Wytycznych MRPiPS.

Pomoc żywnościowa w ramach Programu jest skierowana do:

– osób bezdomnych
– niepełnosprawnych
– migrantów
– innych grup odbiorców, które spełniają kryteria kwalifikowalności.

Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1.402 zł. miesięcznie, dla osoby w rodzinie 1.056 zł.

Formy pomocy żywnościowej

Żywność przechowywana jest w magazynach PKPS. Na terenie Warszawy prowadzimy Magazyn Centralny RN PKPS przy ul. Wyki 11 w ramach Programu 2019, który realizowany był w okresie grudzień 2019 – wrzesień 2020. Rozdysponowaliśmy 796 250 kg żywności pośród 16000 odbiorców – osób i rodzin dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa. Dodatkowo wydaliśmy 25 ton żywności pozyskanej od osób fizycznych i prawnych

Żywność była przewożona do magazynów lokalnych usytuowanych w Warszawie oraz innych miastach i gminach woj. mazowieckiego skąd jest odbierana przez beneficjentów.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA W DOBIE PANDEMII

Pomoc w postaci żywności nabrała nowego znaczenia w okresie pandemii.

Korzystały z niej także osoby odbywające kwarantannę oraz dotknięte COVID-19.
Żywność dostarczało wojsko, straż miejska, harcerze oraz sąsiedzi.
Żywność służy zaspokajaniu najbardziej podstawowych potrzeb. Wg teorii potrzeb Maslowa jest fundamentem, na którym opiera się cały zespół pozostałych potrzeb służących funkcjonowaniu

i rozwojowi człowieka. Niedostatek środków finansowych lub ich całkowity brak wywołuje poważne konsekwencje zarówno zdrowotne, jak i społeczne. Jest źródłem napięć, lęków, obaw o przyszłość. Prowadzi do zaburzeń somatycznych i psychicznych. Ogranicza człowieka w wielu sferach poprzez brak możliwości dostępu do usług społecznych, kulturalnych, rekreacyjnych, wypoczynkowych, zdrowotnych. Powoduje spustoszenie w życiu towarzyskim, sąsiedzkim. Prowadzi do depresji, alkoholizmu, przestępczości, przemocy domowej i ulicznej. Często pozbawia dachu nad głową i powoduje bezdomność. Wywołuje izolację społeczną. Ten mocno uproszczony obraz skutków ubóstwa centralnego jest wyzwaniem dla pomocy społecznej, jest wyzwaniem dla PKPS-u.

Mieszkańcy warszawskich SIEKEIREK włączają się aktywnie w proces przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez przekazywanie odzieży, obuwia i żywności. Właśnie otrzymaliśmy kolejną dostawę darów. Wzrusza fakt, że przy przekazywaniu darów są obecne dzieci Darczyńców. To ważne, by w proces pomagania i międzyludzkiej solidarności włączać najmłodszych. Nasze stowarzyszenie odwołuje się  misji oraz celów statutowych podejmuje działania ukierunkowane na zmniejszenie skali ubóstwa i przeciwdziałania jego skutkom. Wspieramy osoby znajdujące się

w trudnej sytuacji życiowej pomocą rzeczową, w tym w postaci żywności. Nie ustaliśmy w działaniach także w okresie pandemii. Nasze magazyny w Warszawie nie były zamknięte nawet przez 1 dzień. Ofiarność i zaangażowanie pracowników i wolontariuszy wsparta przez Wojsko Obrony Terytorialnej zasługuje na głębokie uznanie!

Żywność to także znacząca pomoc dla osób bezdomnych. Wydajemy dla nich paczki, ale zapewniamy także posiłki.