Aktywizacja osób w kryzysie bezdomności

W okresie od 1.06.2021 do 31.12.2021 Rada Naczelna PKPS. jest realizatorem zadania publicznego

„Tarcza bezpieczeństwa PKPS na rzecz osób bezdomnych 2021” współfinansowanego przez Wojewodę Mazowieckiego.

 Celem zadania publicznego „Tarcza bezpieczeństwa PKPS dla osób bezdomnych 2021” jest rozwój dostępności i efektywności  specjalistycznej pomocy interwencyjnej dla osób bezdomnych w sytuacji kryzysowej na terenie woj. mazowieckiego. Tak sformułowany cel służy przezwyciężaniu bezdomności i włączeniu społecznemu  osób dotkniętych tym problemem.  Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację zespołu komplementarnych działań w zakresie specjalistycznej pomocy interwencyjnej, określonych na podstawie diagnozy problemu bezdomności na Mazowszu oraz potrzeb osób bezdomnych wynikających z analizy wyników cyklicznych badań własnych. Należą do nich następujące usługi:

  1. Praca socjalna, poradnictwo socjalne, asystentura:

– diagnoza socjalna na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych
– motywowanie do uczestniczenia w działaniach specjalistycznej pomocy interwencyjnej
– pomoc w uzyskaniu świadczeń z pomocy społecznej
– kierowanie do specjalistów
-udzielanie porad socjalnych
-kontakt z ośrodkami pomocy społecznej oraz z partnerami społecznymi
-wykonywanie zadań asystenta osoby bezdomnej służących rozwiązywaniu trudności osoby bezdomnej i w przezwyciężaniu bezdomności, towarzyszenie osobie bezdomnej w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego,
-monitorowanie postępów w realizacji ustaleń zawartych w kontrakcie socjalnym.

  1. Usługi w zakresie aktywizacji społecznej:

– warsztaty aktywizacji społecznej realizowane na podstawie programu dostosowanego do potrzeb osób bezdomnych obejmującego następujące zagadnienia:

– dostarczenie wiedzy nt. praw i obowiązków obywatelskich, zakresu działania i kompetencji wybranych instytucji i organizacji zaangażowanych w pomoc osobom bezdomnym,
-omówienie kluczowych aktów prawnych, istoty komunikacji społecznej, procedur związanych z uzyskaniem lokalu socjalnego, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, partycypacji społecznej, wolontariatu jako formy aktywizacji społecznej.

Przewidujemy przygotowanie kolejnej grupy wolontariuszy do wykonywania świadczeń wolontarystycznych jako wstępu do pracy na otwartym rynku pracy.

dyskusyjny klub filmowy „DKF Siekierki”, w ramach którego raz w miesiącu będzie prowadzona projekcja wybranych filmów skłaniających do refleksji, po każdej projekcji odbędzie się dyskusja

wolontariat osób bezdomnych planujemy utworzenie grupy 12 nowych wolontariuszy rekrutowanych spośród uczestników projektu, którzy odbędą warsztaty aktywizacji społecznej.

  1. Usługi w zakresie aktywizacji zawodowej:

– indywidualne doradztwo zawodowe poprzez motywowanie do podjęcia aktywności zawodowej, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, kontaktowanie z Urzędem Pracy, pośrednictwo pracy, pomoc w korzystaniu z dostępnych instrumentów rynku pracy

  1. Pomoc prawna:

-prowadzenie poradnictwa prawnego służącego rozwiązywaniu problemów prawnych uczestników projektu,
-przygotowywanie pism procesowych,
-monitorowanie prowadzonych spraw uczestników projektu

  1. Pomoc psychologiczna:

-indywidualne poradnictwo,
-konsultacje psychologiczne
-wsparcie w sytuacjach kryzysowych

  1. Streetworking:

-patrolowanie miejsc przebywania osób bezdomnych na warszawskich Siekierkach
-sporządzanie kart kontaktu z osobami bezdomnymi
-udzielanie informacji osobom bezdomnym o formach dostępnej pomocy
-motywowanie do korzystania z pomocy instytucjonalnej oraz do udziału. w niniejszym projekcie
-współpraca ze Strażą Miejską, Policją oraz placówkami pomocy osobom bezdomnym
-sporządzanie raportów z patroli

  1. Coaching

sesje indywidualne mające na celu wspieranie przezwyciężania problemu bezdomności,
monitorowanie efektów ustalonego planu działania
prowadzenie kart indywidualnych spotkań

  1. Interwencyjna pomoc medyczna w okresie pandemii dla osób w kryzysie bezdomności

-interwencyjne konsultacje lekarskie
– diagnoza lekarska w celu skierowania do placówek leczniczych
– w uzasadnionych przypadkach podejrzeniem wystąpienia zakażenia COVID-19 wykonywanie testów antygenowych
– zakup 30 sztuk testów antygenowych

  1. Wsparcie Punktu Pomocy Doraźnej PKPS

-przygotowywanie i wydawanie posiłków 1-daniowych przez 7 dni w tygodniu
-wydawanie odzieży i obuwia osobom bezdomnym, żywności pochodzącej od producentów w formie paczek
– prowadzenie obowiązującej dokumentacji: rejestru osób korzystających ze wsparcia Punktu; dzienne rejestry osób korzystających z posiłków, odzieży, obuwia, imienne listy odbiorców paczek żywnościowych Art. żywnościowe niezbędne do przygotowywania posiłków będą pochodzić  z zasobów PKPS, podobnie odzież i obuwie.

W celu skutecznej realizacji zadania publicznego konieczny jest zakup art. i materiałów umożliwiających wykonywanie usług interwencyjnych i aktywizujących, w tym laptop będzie wykorzystywany również do prowadzenia poradnictwa, doradztwa, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, pism procesowych dla odbiorców zadania, art. i materiałów do  stosowania narzędzi pracy socjalnej, asystentury i innych form wsparcia, w szczególności kwestionariuszy wywiadów środowiskowych, kart asystentury, coachingu, kart z patroli, a także zakup art. i środków ochrony osobistej, dezynfekujących i higieniczno-czystościowych.

W okresie pandemii nowego znaczenia nabiera dostęp do interwencyjnej pomocy medycznej dla osób w kryzysie bezdomności, w szczególności dla osób przebywających w przestrzeni publicznej – odbiorców usług streetworkingu. Osoby bezdomne mają bardzo ograniczone możliwości odbycia konsultacji lekarskich. Jak wynika z doświadczenia naszego stowarzyszenia z realizacji podobnych zadań udzielanie pomocy medycznej cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników i umożliwiło skierowanie i zmotywowanie ich do leczenia w odpowiednich placówkach leczniczych. Uczestnicy zadania publicznego będą mieli możliwość skorzystania ze szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 w Punkcie Szczepień Lecznicy ROMA RN PKPS.

Zaplanowanie w/w usług zostało oparte na doświadczeniu naszego stowarzyszenia

z wykonywania podobnych zadań publicznych. Ten kompleks usług odpowiada na aktualne  potrzeby środowiska osób bezdomnych w okresie pandemii. Osoby w kryzsie bezdomności w okresie zagrożenia epidemicznego znajdują się w szczególnie  trudnej sytuacji. Sa w grupie dużego zagrożenia zakażeniem COVID-19, utraciły poczucie bezpieczeństwa, wiele spośród osób bezdomnych straciło możliwość zarobkowania. Osoby bezdomne także bardzo źle znoszą warunki izolacji w placówkach stacjonarnych. Obserwuje się nasilenie stanów depresyjnych i uzależnień. Niniejszy projekt stanowi ważne narzędzie pokonywania bezdomności również dlatego, że osoby  w sytuacji bezdomności mają utrudniony dostęp do pracowników ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji /praca zdalna/.

Umożliwia również dotarcie do grupy osób bezdomnych, która wciąż przebywa w przestrzeni publicznej poza instytucjonalnym wsparciem. Dzięki usługom streetworkingu będzie możliwa penetracja miejsc gromadzenia się osób bezdomnych na warszawskich Siekierkach, zgodnie ze sporządzoną i zaktualizowaną mapą miejsc przebywania osób bezdomnych. Dla tej grupy osób została przewidziana pomoc punktu pomocy doraźnej oraz profesjonalne wsparcie zespołu specjalistów. Mamy także możliwość skierowania ich do prowadzonej przez PKPS Noclegowni, która jest zadaniem komplementarnym wobec niniejszej oferty.

Uczestnicy projektu będą mieli dostęp do biblioteki/czytelni utworzonej w okresie realizacji podobnych zadań w ramach trwałości zrealizowanych projektów.

Zadanie publiczne służy zwiększeniu dostępności do usług specjalistycznej pomocy interwencyjnej na terenie woj. mazowieckiego. Zwiększa bezpieczeństwo epidemiczne i socjalne osób bezdomnych poprzez stosowanie działań profilaktycznych i interwencyjnych. 

Miejsce realizacji zadania
Zadanie publiczne będzie realizowane w obiekcie Centrum Pomocy RN PKPS przy ul. Polskiej 33 w Warszawie oraz w przestrzeni publicznej warszawskich Siekierek, zgodnie z mapą miejsc przebywania osób bezdomnych, w szczególności na terenie działek oraz w okolicach ulicy Bartyckiej,

 Grupa docelowa – 60 osób bezdomnych bez względu na gminę ostatniego zameldowania zarówno mężczyzn, jak i kobiet, interwencyjnie także bezdomne dzieci przebywające w przestrzeni publicznej warszawskich Siekierek. Każda osoba bezdomna, która wyrazi zainteresowanie uczestnictwem w projekcie weźmie udział w rekrutacji na podstawie deklaracji udziału w zadaniu publicznym. W przypadku większego zainteresowania projektem zostanie utworzona lista rezerwowa.

W związku z trwający okresem zagrożenia epidemicznego w niniejszej ofercie został przewidziany obowiązek wypełniania kwestionariuszy imiennych ankiet kwalifikacyjnych związanych z potencjalnym zagrożeniem COVID-19. Wszystkie zaplanowane działania będą prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego, przewidzianego dla okresu pandemii (środki ochrony osobistej: maski, rękawiczki, środki dezynfekujące, odkażanie pomieszczeń z wykorzystaniem ozonatorów zakupionych w ramach projektu „Tarcza bezpieczeństwa PKPS dla osób bezdomnych” współfinansowanego przez Wojewodę Mazowieckiego; bezdotykowe mierzenie temperatury ciała, kierowanie na testy antygenowe do Lecznicy PKPS przy Świętokrzyskiej 30 w uzasadnionych przypadkach).

Telefon kontaktowy: 22-651-05-71
Adres e-mail: centrum.pomocy.rnpkps@interia.pl

SPECJALISTA TERMINY PRZYJĘĆ
PRACOWNIK SOCJALNY PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK                                                     8:00 – 10:00
PSYCHOLOG CZWARTEK                                                                             7:00 – 15:00
PRAWNIK ŚRODA                                                                                  16:00 – 20:00
DORADCA ZAWODOWY WTOREK                                                                                   7:00 -14:00
AKTYWIZACJA SPOŁECZNA-WARSZTATY
Warsztaty 28.06.2021 (PONIEDZIAŁEK)                                                  14:00-18:00
Dyskusyjny Klub Filmowy  SIEKIERKI 26.06.2021(SOBOTA)                                                        16:00-19:00
PUNKT POMOCY DORAŹNEJ                             – wydawanie posiłków                                          – wydawanie paczek żywnościowych  –   wydawanie odzieży PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK                                                   12:00 – 12:30