Aktywizacja osób w kryzysie bezdomności

                              

Rada Naczelna Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej serdecznie zaprasza osoby w kryzysie bezdomności do udziału w projekcie

„Tarcza bezpieczeństwa PKPS na rzecz osób bezdomnych 2021” współfinansowanego przez Wojewodę Mazowieckiego realizowanego w okresie 1.06.2021-31.12.2021

Celem projektu jest rozwój dostępności i efektywności  specjalistycznej pomocy interwencyjnej dla osób bezdomnych w sytuacji kryzysowej na terenie woj. mazowieckiego. Tak sformułowany cel służy przezwyciężaniu bezdomności i włączeniu społecznemu  osób dotkniętych tym problemem.  Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację zespołu komplementarnych działań w zakresie specjalistycznej pomocy interwencyjnej, określonych na podstawie diagnozy problemu bezdomności na Mazowszu oraz potrzeb osób bezdomnych wynikających z analizy wyników cyklicznych badań własnych. Należą do nich następujące usługi:

  1. Praca socjalna, poradnictwo socjalne, asystentura:

– diagnoza socjalna na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych
– motywowanie do uczestniczenia w działaniach specjalistycznej pomocy interwencyjnej
– pomoc w uzyskaniu świadczeń z pomocy społecznej
– kierowanie do specjalistów
– udzielanie porad socjalnych
– kontakt z ośrodkami pomocy społecznej oraz z partnerami społecznymi
– wykonywanie zadań asystenta osoby bezdomnej służących rozwiązywaniu trudności osoby bezdomnej i w przezwyciężaniu bezdomności, towarzyszenie osobie bezdomnej w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego,
monitorowanie postępów w realizacji ustaleń zawartych w kontrakcie socjalnym.

  1. Usługi w zakresie aktywizacji społecznej:

– warsztaty aktywizacji społecznej realizowane na podstawie programu dostosowanego do potrzeb osób bezdomnych obejmującego następujące zagadnienia:

– dostarczenie wiedzy nt. praw i obowiązków obywatelskich, zakresu działania i kompetencji wybranych instytucji i organizacji zaangażowanych w pomoc osobom bezdomnym,
-omówienie kluczowych aktów prawnych, istoty komunikacji społecznej, procedur związanych z uzyskaniem lokalu socjalnego, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, partycypacji społecznej, wolontariatu jako formy aktywizacji społecznej.

Przewidujemy przygotowanie kolejnej grupy wolontariuszy do wykonywania świadczeń wolontarystycznych jako wstępu do pracy na otwartym rynku pracy.

dyskusyjny klub filmowy „DKF Siekierki”, w ramach którego raz w miesiącu będzie prowadzona projekcja wybranych filmów skłaniających do refleksji, po każdej projekcji odbędzie się dyskusja

wolontariat osób bezdomnych planujemy utworzenie grupy 12 nowych wolontariuszy rekrutowanych spośród uczestników projektu, którzy odbędą warsztaty aktywizacji społecznej.

  1. Usługi w zakresie aktywizacji zawodowej:

– indywidualne doradztwo zawodowe poprzez motywowanie do podjęcia aktywności zawodowej, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, kontaktowaniez Urzędem Pracy, pośrednictwo pracy, pomoc w korzystaniu z dostępnych instrumentów rynku pracy

  1. Pomoc prawna:

– prowadzenie poradnictwa prawnego służącego rozwiązywaniu problemów prawnych uczestników projektu,
– przygotowywanie pism procesowych,
– monitorowanie prowadzonych spraw uczestników projektu

  1. Pomoc psychologiczna:

-indywidualne poradnictwo,
-konsultacje psychologiczne
-wsparcie w sytuacjach kryzysowych

  1. Streetworking:

– patrolowanie miejsc przebywania osób bezdomnych na warszawskich Siekierkach
– sporządzanie kart kontaktu z osobami bezdomnymi
– udzielanie informacji osobom bezdomnym o formach dostępnej pomocy
– motywowanie do korzystania z pomocy instytucjonalnej oraz do udziału w niniejszym projekcie
-współpraca ze Strażą Miejską, Policją oraz placówkami pomocy osobom bezdomnym
– sporządzanie raportów z patroli

7 Wsparcie Punktu Pomocy Doraźnej PKPS

– przygotowywanie i wydawanie posiłków 1-daniowych przez 7 dni w tygodniu
– wydawanie odzieży i obuwia osobom bezdomnym, żywności pochodzącej od producentów w formie paczek
– prowadzenie obowiązującej dokumentacji: rejestru osób korzystających ze wsparcia Punktu; dzienne rejestry osób korzystających z posiłków, odzieży, obuwia, imienne listy odbiorców paczek żywnościowych

Uczestnicy zadania publicznego będą mieli  możliwość skorzystania ze szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 w Punkcie Szczepień Lecznicy ROMA RN PKPS.

Projekt umożliwia również dotarcie do grupy osób bezdomnych, która wciąż przebywa w przestrzeni publicznej poza instytucjonalnym wsparciem. Dzięki usługom streetworkingu jest możliwa penetracja miejsc gromadzenia się osób bezdomnych na warszawskich Siekierkach, zgodnie ze sporządzoną i zaktualizowaną mapą miejsc przebywania osób bezdomnych. Mamy także możliwość skierowania ich do prowadzonej przez PKPS Noclegowni, która jest zadaniem komplementarnym wobec niniejszej oferty.

Uczestnicy projektu będą mają dostęp do biblioteki/czytelni

Projekt służy zwiększeniu dostępności do usług specjalistycznej pomocy interwencyjnej na terenie woj. mazowieckiego. Zwiększa bezpieczeństwo epidemicznei socjalne osób bezdomnych poprzez stosowanie działań profilaktycznych i interwencyjnych.

Zadanie publiczne jest realizowane w obiekcie Centrum Pomocy RN PKPS przy ul. Polskiej 33 w Warszawie oraz w przestrzeni publicznej warszawskich Siekierek, zgodnie z mapą miejsc przebywania osób bezdomnych.

Wszystkie zaplanowane działania będą prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego, przewidzianego dla okresu pandemii (środki ochrony osobistej: maski, rękawiczki, środki dezynfekujące, odkażanie pomieszczeń z wykorzystaniem ozonatorów; bezdotykowe mierzenie temperatury ciała, kierowanie na testy antygenowe do Lecznicy PKPS przy

  1. Świętokrzyskiej 30 (w uzasadnionych przypadkach).

Liczymy na partnerską współpracę w promowaniu niniejszego projektu w ramach przezwyciężania bezdomności na Mazowszu.

Telefon kontaktowy: 22-651-05-71
Adres e-mail: centrum.pomocy.rnpkps@interia.pl

SPECJALISTA TERMINY PRZYJĘĆ
PRACOWNIK SOCJALNY PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK                                                     8:00 – 10:00
PSYCHOLOG CZWARTEK                                                                             7:00 – 15:00
PRAWNIK ŚRODA                                                                                  16:00 – 20:00
DORADCA ZAWODOWY WTOREK                                                                                   7:00 -14:00
AKTYWIZACJA SPOŁECZNA-WARSZTATY
Warsztaty 28.06.2021 (PONIEDZIAŁEK)                                                  14:00-18:00
Dyskusyjny Klub Filmowy  SIEKIERKI 26.06.2021(SOBOTA)                                                        16:00-19:00
PUNKT POMOCY DORAŹNEJ
– wydawanie posiłków
– wydawanie paczek żywnościowych
– wydawanie odzieży
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK                                                   12:00 – 12:30