ANTIDOTUM

 

ANTIDOTUM  Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej  na kryzys bezdomności

Rada Naczelna  PKPS od czerwca 2021r.
realizuje zadanie publiczne „Program wsparcia dla osób wychodzących z bezdomności pt.„Antidotum”.
Zadanie  jest współfinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego  na podstawie 3-letniej umowy na okres od 1.06.2021 do 30.11.2023

 HARMONOGRAM  REALIZACJI USŁUG ZADANIA PUBLICZNEGO „ANTIDOTUM”

 SCHEMAT ORGANIZACYJNY ZADANIA PUBLICZNEGO

Głównym celem zadania publicznego “Antidotum” jest przeciwdziałanie i przezwyciężanie problemu bezdomności na terenie woj. mazowieckiego. Tak wyznaczony cel realizujemy poprzez uruchomienie i realizację zespołu komplementarnych działań aktywizujących , które stanowią odpowiedź na potrzeby osób bezdomnych wynikające z diagnozy i opisanego problemu bezdomności w Strategii Polityki Społecznej woj. mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz na wyzwania sformułowane w Strategii. Zakres przedmiotowy zadania publicznego został oparty również o wyniki ankietowych badań własnych, które Oferent przeprowadza cyklicznie na próbie 120 respondentów oraz doświadczeń wynikających z realizacji podobnych zadań. Nasz projekt kierujemy zarówno do osób bezdomnych, które korzystają z różnych form instytucjonalnego wsparcia, jak i tych którzy wciąż pozostają poza pomocą instytucjonalną /ok. 28% osoby bezdomne na Mazowszu/.

Dostosowaliśmy formy pomocy do indywidualnych sytuacji uczestników tworząc perspektywę możliwości uczestniczenia we wszystkich dostępnych aktywnościach. Odwołując się do naszych doświadczeń z realizacji podobnych zadań  wykorzystanie nowatorskiej metody diagnostycznej opartej o narzędzia autodiagnozy i profilowania. Metoda autodiagnozy ułatwia poznanie siebie, swoich potrzeb, ograniczeń, przyzwyczajeń i cech charakteru. Pozwala na wgląd w siebie dokonywany przez odbiorcę w oparciu o 10 kart z ilustracjami, które stanowią narzędzie pomocnicze ułatwiające refleksję nad sobą. Przedmiotowe narzędzie utwierdza osobę diagnozowaną w podmiotowości, odpowiedzialności i osobistym wpływie na swoje życie i na proces z wychodzenia z bezdomności. Zastosowana metoda zwiększy skuteczność udzielanego wsparcia w ramach zadania publicznego poprzez jej adekwatność do potencjału i możliwości osoby bezdomnej. Projekt daje realną szanse na wsparcie 250 osób w kryzysie bezdomności i na podjęcie aktywności w celu poprawy ich sytuacji życiowej i przezwyciężenie bezdomności. Opierając się m. in. na wynikach badań dot. problemu bezdomności na terenie woj. mazowieckiego przeprowadzonych na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej realizujemy usługi aktywizujące, które stanowią Antidotum na główne przyczyny bezdomności: uzależnienie od alkoholu, bezrobocie oraz ubóstwo.

Zespół działań projektowych tworzą następujące  usługi:
1. praca socjalna, poradnictwo socjalne, asystentura:
– diagnoza socjalna na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych
– motywowanie do uczestniczenia w działaniach aktywizujących
– pomoc w uzyskaniu świadczeń z pomocy społecznej
– kierowanie do specjalistów
-udzielanie porad socjalnych -kontakty z ośrodkami pomocy społecznej oraz z partnerami społecznymi
-wykonywanie zadań asystenta osoby bezdomnej służących rozwiązywaniu trudności osoby bezdomne i w przezwyciężaniu bezdomności, towarzyszenie osobie bezdomnej
w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego,
-monitorowanie postępów w realizacji ustaleń zawartych w kontrakcie socjalnym.
2. Pomoc psychologiczna:
– diagnoza psychologiczna w oparciu o narzędzia autodiagnozy
i profilowania
– określenie portretu psychologicznego oraz potencjału i możliwości uczestnika
– wstępna kwalifikacja do grupy pomocy doraźnej i do grupy reintegracji społecznej
-indywidualne poradnictwo,
-konsultacje psychologiczne
-wsparcie w sytuacjach kryzysowych
3. Pomoc prawna: prowadzenie poradnictwa prawnego służącego rozwiązywaniu problemów prawnych uczestników projektu,
-przygotowywanie pism procesowych, -monitorowanie prowadzonych spraw uczestników projektu
4. Doradztwo zawodowe:
-określenie potencjału i możliwości uczestników do podjęcia aktywności zawodowych, określenie kompetencji zawodowych,
– motywowanie do podjęcia zatrudnienia
– przygotowanie kandydata do rekrutacji /w uzasadnionych przypadkach uczestniczenie
w rekrutacji/
– nauka autoprezentacji
– pomoc we wdrożeniu do struktury firmy zatrudniającej kandydata
– monitorowanie przebiegu zatrudnienia – trening poruszania się po rynku pracy
– kierowanie, we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy na kursy i szkolenia
– pośrednictwo pracy – pomoc w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych
– pomoc w korzystaniu z dostępnych instrumentów rynku pracy Wymienione rodzaje działań będą miały charakter indywidualny i warsztatowy.
5. Pomoc osobom z problemem uzależnień:
-prowadzenie poradnictwa w zakresie uzależnień,
-prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej
-monitorowanie efektów ustalonego planu działania,
– wsparcie w sytuacjach kryzysowych
-prowadzenie obowiązującej dokumentacji: rejestru udzielonych porad, pomocy; rejestru osób objętych terapią indywidualną i grupową
– współpraca ze specjalistycznymi placówkami ambulatoryjnej i stacjonarnej osobom uzależnionym
6. Outreach, w tym streetworking:
-identyfikacja miejsc przebywania osób bezdomnych
w przestrzeni publicznej na terenie warszawskich Siekierek
– sporządzenie mapy przebywania miejsc osób bezdomnych w rejonie objętym działaniem niniejszego projektu we współpracy ze Strażą Miejską
-patrolowanie miejsc przebywania osób bezdomnych na warszawskich Siekierkach
-sporządzanie kart kontaktu z osobami bezdomnymi
-udzielanie informacji osobom bezdomnym o formach dostępnej pomocy -motywowanie do korzystania z pomocy instytucjonalnej oraz do udziału w niniejszym projekcie
-współpraca ze Strażą Miejską, Policją oraz placówkami pomocy osobom bezdomnym,
w tym z ośrodkami pomocy społecznej
– kierowanie do Punktu pomocy doraźnej prowadzonego w ramach niniejszego zadania publicznego
-sporządzanie raportów z patroli
7. Edukacja w wychodzeniu z bezdomności z podziałem na kobiety i mężczyzn /grupy 5-cio osobowe/:
– warsztaty edukacji ekonomicznej
– warsztaty przeciwdziałania marnotrawieniu żywności
– warsztaty umiejętności społecznych – vademecum prawne: prawa i obowiązki obywatelskie.
8. Usługi w zakresie aktywizacji społecznej, w tym; – warsztaty aktywizacji społecznej /grupy 5-cio osobowe z podziałem na kobiety i mężczyzn/ -dyskusyjny klub filmowy -wolontariat osób bezdomnych – korzystanie z biblioteki/ czytelni
9.  Wsparcie Punktu Pomocy Doraźnej -przygotowywanie i wydawanie posiłków
1-daniowych przez 7 dni w tygodniu -wydawanie odzieży, obuwia i bielizny osobistej osobom bezdomnym, żywności pochodzącej od producentów w formie paczek – dostęp do pralki i suszarki oraz do środków piorących w celu wyprania odzieży przy wsparciu wolontariuszy – prowadzenie obowiązującej dokumentacji: rejestru osób korzystających ze wsparcia Punktu; dzienne rejestry osób korzystających z posiłków, odzieży, obuwia, imienne listy odbiorców paczek żywnościowych, osób korzystających z pralni i środków piorących.

Projekt “Antidotum” wpisuje się w dokumenty strategiczne woj. mazowieckiego  i stanowi jeden z ważnych narzędzi realizacji Strategii Polityki Społecznej na lata 2014-2020. Odpowiada na wyzwania sformułowane w Strategii, rozwija dotychczasowa bazę usług dla osób bezdomnych, zwiększa liczbę realizowanych programów aktywizujących ta grupę społeczna Mazowsza. Umożliwia ograniczenie liczby osób bezdomnych przebywających poza placówkami instytucjonalnymi poprzez włączenie ich w proces inkluzji społecznej.
Z uwagi na okres pandemii są przestrzegane procedury sanitarno-epidemiczne, które zwiększają bezpieczeństwo uczestników zadania. Harmonogramy działań są planowane w taki sposób, aby uczestnicy nie przebywali jednocześnie w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu, wyjątek stanowią warsztaty, które są prowadzone w grupach 5-cio osobowych. Zajęcia warsztatowe odbywają się w dużej sali wielofunkcyjnej, co umożliwia zachowanie bezpiecznej odległości między uczestnikami. Realizatorzy
i uczestnicy są wyposażeni w środki higieny osobistej. W pomieszczeniach są dostępne środki do dezynfekcji. Są stosowane środki prewencyjne w postaci bezdotykowego mierzenia temperatury ciała oraz kart kwalifikacyjnych, pomieszczenia są ozonowane.

Miejsce realizacji zadania
Zadanie publiczne jest realizowane w obiekcie Centrum Pomocy RN PKPS przy ul. Polskiej 33
w Warszawie (dojazd autobusem linii 108, przystanek Gąsocińska) oraz w przestrzeni publicznej warszawskich Siekierek, zgodnie z mapą miejsc przebywania osób bezdomnych, w szczególności na terenie działek oraz w okolicach ulicy Bartyckiej, gdzie realizujemy usługi outreachingu, w tym streetworking.
Nieruchomość stanowi własność m. st. Warszawy. Jest użytkowana przez Radę Naczelną PKPS na podstawie umowy użyczenia. Obiekt tworzą trzy budynki wolnostojące, usytuowane na działce
o powierzchni 4000 m², która stanowi zagospodarowany teren zielony:
1) Budynek A o powierzchni 692mkw, wyposażony w niezbędne meble i sprzęt do zapewnienia 140 miejsc noclegowych dla osób bezdomnych, łazienki i wc, magazynek z bielizną pościelową i odzież. W budynku znajdują się dwa pomieszczenia dostosowane do prowadzenia działań w zakresie: aktywizacji społecznej i zawodowej, pomocy prawnej, psychologicznej oraz do prowadzenia Punktu Pomocy Doraźnej ( wydawanie odzieży i obuwia), biblioteki/ czytelni. Konieczny jest zakup komputera stacjonarnego z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego do korzystania przez realizatorów zadania publicznego. Posiadamy stary
i wysłużony komputer stacjonarny nie nadaje się do dalszego użytku. Na pierwszym poziomie budynku w wydzielonym pomieszczeniu przeznaczonym na pralnię będzie zamontowana pralka i suszarka z przeznaczeniem dla obiorców zadania publicznego. Osoby piorące będą miały udostępnione bezpłatne środki piorące.
2) Budynek B, w którym znajdują się: magazyn z żywnością, pomieszczenie biurowe do prowadzenia pracy socjalnej, udzielania poradnictwa socjalnego oraz asystentury, a także biuro projektów.
3) Budynek C o powierzchni 475 m² w którym funkcjonuje kuchnia, stołówka, podręczny magazyn żywności. Pomieszczenie stołówki (pow. ok. 80 m²) będzie wykorzystywane także do realizacji warsztatów aktywizacji zawodowej i społecznej, do prowadzenia warsztatów edukacyjnych w zakresie przezwyciężania bezdomności oraz do terapii grupowej osób uzależnionych od alkoholu, do prowadzenia dyskusyjnego klubu filmowego. Lokal jest wyposażony w telewizor, krzesła, stoły. Oferent dysponuje sprzętem do odtwarzania/projekcji filmów. Zajęcie grupowe ze względu na okres pandemii będą prowadzone w małych 5-cio osobowych zespołach z zachowaniem reżimu sanitarnego, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Centrum Pomocy jest miejscem dobrze identyfikowanym przez środowisko osób bezdomnych i przyjaznym tym osobom. Lokalizacja placówki sprzyja aktywnemu uczestnictwu w działaniach objętych projektem. Do Centrum jest dogodny dojazd komunikacją miejską. Działania zadania publicznego są komplementarne wobec dotychczasowej oferty Centrum Pomocy i są ukierunkowane na aktywizację uczestników. Zaplanowane działania są więc komplementarne wobec dotychczasowej oferty stowarzyszenia. Doświadczona kadra, zasoby rzeczowe, baza lokalowa, środki transportu, dostęp do żywności i odzieży, bogata praktyka zawodowa w realizacji zadań na rzecz osób bezdomnych stanowią gwarancję prawidłowego realizowania zadania oraz zwiększą bezpieczeństwo osób bezdomnych w okresie pandemii.

Grupa docelowa

Grupa docelowa – 250 osób. Odbiorcami zadania publicznego są osoby bezdomne bez względu na gminę ostatniego zameldowania, które przebywają na terenie woj. mazowieckiego, zarówno kobiety jak i mężczyźni. Odbiorcami zadania są również osoby z niepełnosprawnościami. W związku z realizacja usług streetworkingu zakładamy, że odbiorcami tych usług mogą być także dzieci oraz młodzież przebywające w przestrzeni publicznej, czy w miejscach niemieszkalnych. Planujemy objecie pomocą łącznie w okresie realizacji zadania 250 osób bezdomnych, w tym w 2021 – 60 osób, w 2022 – 100 osób, w 2023 – 90 osób. Założyliśmy, że w grupie docelowej będzie 10 osób z niepełnosprawnościami. Każda osoba bezdomna, która wyrazi zainteresowanie udziałem w projekcie weźmie udział w rekrutacji uczestników na podstawie pisemnej deklaracji. Do rekrutacji zostanie wykorzystana nowatorska metoda diagnostyczna oparta o narzędzia autodiagnozy i profilowania wypracowane w ramach podobnego zadania, a także wywiad środowiskowy.
Zakładamy, że spośród odbiorców zadania zostaną utworzone 2 grupy odbiorców: 1. grupa reintegracji społecznej utworzona z osób bezdomnych gotowych do podjęcia współpracy w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej w ramach projektu. 2. grupa pomocy doraźnej utworzona spośród osób bezdomnych, w szczególności odbiorców outreachingu, w tym streetworkingu zainteresowanych wsparciem materialnym, posiłkami, odzieżą, żywnością, czy skorzystaniem z pralni. Uczestnicy tej grupy będą motywowani do udziału w formach aktywizujących oraz do korzystania z pomocy instytucjonalnej, wówczas zostaną członkami grupy reintegracji społecznej. Utworzymy również listę rezerwową. Osoby znajdujące sią na tej liście będą kwalifikowane do udziału w projekcie na miejsce uczestników, którzy zrezygnują z uczestnictwa. Rekrutacja ma  charakter ciągły. W związku z trwający okresem zagrożenia epidemicznego w niniejszej ofercie został przewidziany obowiązek wypełniania kwestionariuszy imiennych ankiet kwalifikacyjnych związanych z potencjalnym zagrożeniem COVID-19. Wszystkie zaplanowane działania są prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego, przewidzianego dla okresu pandemii (środki ochrony osobistej: maski, rękawiczki, środki dezynfekujące, odkażanie pomieszczeń; bezdotykowe mierzenie temperatury ciała, kierowanie na testy antygenowe do Lecznicy PKPS przy ul. Świętokrzyskiej 30w uzasadnionych przypadkach). Zajęcia warsztatowe są  prowadzone w ramach grup 5-cio osobowych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn wg harmonogramu.

W realizację działań projektowych są zaangażowani partnerzy społeczni.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY OSOBY W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN DO UDZIAŁU W PROJEKCIE. APELUJEMY RÓWNIEŻ DO INSTYTUCJI I ORGANIZACJI, KTÓRE NIOSĄ POMOC OSOBOM BEZDOMNYM O KIEROWANIE ICH DO CENTRUM POMOCY RN PKPS PRZY UL. POLSKIEJ 33 W WARSZAWIE  W CELU PODJĘCIA AKTYWNOŚCI W REALIZOWANYM PRZEZ NAS ZADANIU PUBLICZNYM.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
22/651-05-71
centrum.pomocy.rnpkps@interia.pl