Aktywni Świadomi Obywatele Trójmiasta Ogrodów

Realizacja programu  pn. „Aktywni Świadomi Obywatele Trójmiasta Ogrodów”
Współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy  i  Polityki Społecznej w ramach
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Rada  Naczelna Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej  serdecznie zaprasza do skorzystania z profesjonalnego poradnictwa

 OBYWATELSKIEGO w każdy wtorek w godzinach 10.00 – 13.00
 PRAWNEGO  w każdy wtorek w godzinach 12.30 – 15.30
 EKONOMII SPOŁECZNEJ w pierwszy i czwarty wtorek miesiąca
godzinach 8:00 – 10:00

W Dziennym  Ośrodku Wsparcia dla Osób Starszych
w Milanówku  przy ul. Kościuszki 116

Kontakt: osobisty, telefoniczny 536 868 575,
emailowy:centrum.pomocy.rnpkps@interia.pl

W odpowiedzi na potrzeby społeczne Rada Naczelna Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – w ramach współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – prowadzi projekt
pn. „ Aktywni i świadomi Obywatele Trójmiasta Ogrodów”, którego nadrzędnym celem  jest wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych, poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych w zakresie poradnictwa.

Projekt adresowany jest do mieszkańców powiatu grodziskiego, w szczególności do osób i grup defaworyzowanych, które mają ograniczony dostęp do usług społecznych, w tym: poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Mieszkańcy powiatu grodziskiego mogą skorzystać z pomocy specjalistów, dostosowanej do indywidualnych potrzeb poszczególnych osób i grup społecznych. Naszym celem jest dostarczanie wiedzy i informacji  pozwalających ustrzec obywateli przed wieloma zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi, jakie najczęściej je dotykają.
Beneficjentami projektu są również  podmioty ekonomii społecznej działające w lokalnej przestrzeni.

Nadrzędnym celem projektu jest wzrost partycypacji obywateli i podmiotów sektora ekonomii społecznej w sprawach publicznych, poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych w zakresie poradnictwa. Częste zmiany przepisów prawa, stopień ich skomplikowania, jak również niska świadomość obywatelska i prawna stanowią barierę, która ogranicza aktywność obywateli i ich zaangażowanie w sprawy publiczne. Dodatkowo niskie dochody dużej części społeczeństwa utrudniają  dostęp do  specjalistycznej wiedzy, która warunkuje zwiększenie kompetencji obywatelskich. Powyższe bariery rodzą zapotrzebowanie na usługi społeczne w zakresie profesjonalnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego.  Istnieje również  uzasadniona potrzeba wzbogacania wiedzy w zakresie przedsiębiorczości społecznej, która odgrywa znaczącą rolę w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.

Realizacja projektu wpływa na:
• zwiększenie kompetencji obywatelskich
• przeciwdziałanie  wykluczeniu społecznemu grup defaworyzowanych
• rozwój lokalnych usług społecznych
• wzmocnienie potencjału sektora pozarządowego
• wzmocnienie współpracy wewnątrz i międzysektorowej

Czas realizacji projektu: 01.06.2014 r. – 30.11.2018 r.

W ramach poradnictwa obywatelskiego prowadzone są m.in.  spotkania mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców powiatu grodziskiego, w zakresie bezpiecznego funkcjonowania w przestrzeni publicznej.