Polski Komitet Pomocy Społecznej

Działamy już ponad 60 lat .

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ powstał 15 października 1958 roku. Jesteśmy organizacją pozarządową. PKPS jest zarejestrowany jako stowarzyszenie charytatywne (nr KRS 0000041349). Działamy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej a siedzibą naszych władz naczelnych jest Warszawa. JESTEŚMY STOWARZYSZENIEM kształtującym postawy społeczne, sprzyjające bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy. NASZĄ MISJĄ jest niesienie fachowej pomocy, udzielanie materialnego i organizacyjnego wsparcia oraz przywracanie nadziei i poczucia bezpieczeństwa ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności biednym, bezdomnym, samotnym i opuszczonym.

Podsumowanie Podprogramu 2020

Przeciw dyskryminacji   osób wykluczonych  społecznie…

Gala “RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ…”

ANTIDOTUM

Aktywizacja osób w kryzysie bezdomności

Szczepienia przeciwko COVID-19

DAR SERCA OSÓB BEZDOMNYCH

PKPS jednym z realizatorów NPS … przeciwko COVID-19

OFERTA DLA OSÓB BEZDOMNYCH

Magazyny Wsparcia Społecznego – instrumentem przezwyciężania ubóstwa

 

Pomoc żywnościowa  instrumentem włączenia społecznego

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Polski Komitet Pomocy Społecznej  osobom wykluczonym społecznie  w  okresie pandemii

Zbiórki żywności RN PKPS

Wolontariat drogą do włączenia społecznego

Nowy projekt "Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych poprzez utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej na Ochocie”

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Opieki Medycznej -zapytanie ofertowe

LOGO RPO WM

PODSUMOWANIE PODPROGRAMU 2017 

 

 

INFORMACJA                                                            

Rada Naczelna Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej uruchomiła kolejny Magazyn Wsparcia Społecznego.
Na terenie  Pragi Południe przy ul. Kordeckiego 7/9  w Warszawie został uruchomiony kolejny, nowy punkt dystrybucji artykułów żywnościowych i odzieży o nazwie „ Magazyn Wsparcia Społecznego Praga Południe”.
Magazyn funkcjonuje w lokalu komunalnym przeznaczonym dla naszej organizacji Uchwałą Zarządu Dzielnicy Praga Południe za co serdecznie dziękujemy.
Utworzenie magazynu ma na celu wspieranie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem z terenu Dzielnicy Praga Południe.
Magazyn funkcjonuje dwa  razy w tygodniu w godzinach 8:00 – 14:00
Pomoc udzielana jest na podstawie skierowań wydawanych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe ( wzór skierowania).
Uprawnienie do uzyskania pomocy wynika z Wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wiąże się z kryterium dochodowym:

– dla osoby samotnie gospodarującej 1268 zł.,
– dla osoby w rodzinie 1028 zł.

Serdecznie zapraszamy osoby uprawnione do naszego MAGAZYNU.

  Skierowanie  do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Biuro Rady Naczelnej PKPS

00-490 Warszawa ul. Wiejska 18 lokal 20  tel.: (22) 621 58 77, 629 37 43, 629 63 26; fax.: (22) 628 20 25

email: rada.naczelna@pkps.org.pl

KRS 0000041349    NIP:  526-03-08-482